Tand­læ­ger­nes di­rek­tør har po­li­tisk tæft

Jo­akim Lil­holt står i spid­sen for lan­dets tand­læ­ger – og bor sam­men med præst og de­bat­tør Kathrine Lil­leør

BT - - NAVNE - Karl Kühl­mann Sel­li­ken ka­se@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR I MOR­GEN

Mor­gen­da­gens fød­sel­ar Jo­akim Lil­holt er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den æld­ste tand­læ­ge­or­ga­ni­sa­tion i Nor­den – Tand­læ­ge­for­e­nin­gen – og for dens ca. 6.700 med­lem­mer.

Jo­akim Lil­holt blev ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tand­læ­ge­for­e­nin­gen i 2008. De fi re fo­re­gå­en­de år var han di­rek­tør for Tand­læ­ger­nes Tryg­heds­ord­nin­ger. Tid­li­ge­re har han haft le­den­de stil­lin­ger i bl. a. Nor­dea. Han blev cand. jur. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet 1995 og har ad­vo­kat­be­stal­ling. Han har ar­bej­det frem mod at gø­re Tand­læ­ge­for­e­nin­gen til en mo­der­ne in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion med ho­ved­vægt på med­lem­s­ser­vi­ce og po­li­tisk ind­fl ydel­se.

Gen­nem man­ge års er­fa­ring og en nytæn­ken­de til­gang til sam­ar­bej­de med po­li­ti­ke­re har Lil­holt op­nå­et po­li­tisk tæft og ev­ne til po­li­tisk sam­ar­bej­de. Han har i fl ere for­bin­del­ser stå­et i spid­sen for bi­la­te­ra­le for­hand­lin­ger med bå­de mod­par­ter, sam­ar­bejds­part­ne­re, fag­for­e­nin­ger, myn­dig­he­der og po­li­ti­ke­re på al­le po­li­ti­ske ni­veau­er.

Har un­der­vist i ci­vil­ret og skat

Han har des­u­den un­der­vist i ci­vil­ret og skat på For­sik­rings­a­ka­de­mi­et og i fi nan­si­el rå­d­giv­ning på CBS.

Jo­akim Lil­holt bor sam­men med sog­ne­præst, for­fat­ter og fo­re- drags­hol­der Kathrine Lil­leør, som Ber­ling­s­kes læ­se­re vil ken­de som blog­ger og fast bi­drag­y­der til de­bat­si­der­ne.

Vi­et af kom­men­de kæ­re­ste

De er de­bat­ven­ner fra Øre­gård og fra uni­ver­si­te­tet, og hun vie­de ham i sin tid. Hans skils­mis­se eft er 17 år kom bag på hen­de, men si­den genså de hin­an­den som ven­ner – og blev fo­rel­ske­de og fi k mat­chen­de ta­to­ve­rin­ger på un­de­rar­men – fi sken, det old­krist­ne tegn for Jesus.

Lil­leør har des­u­den til­eg­net bo­gen ’ Kær­lig­hed er...’ til ham.

Jo­akim Lil­holt har to søn­ner på 14 og 16 år. I sin fri­tid lø­ber og træ­ner han, når han får tid til det mel­lem si­ne mi­li­tær­hi­sto­ri­ske og for­fat­nings­ret­li­ge stu­di­er. Der­u­d­over sæt­ter han stor pris på ope­ra, kor­vær­ker samt klas­sisk new wa­ve.

I an­led­ning af fød­sels­da­gen er der re­cep­tion i Tand­læ­ge­for­e­nin­gen, Ama­lie­ga­de 17, Kø­ben­havn K, 30. april kl. 14.- 17, Og mon ik­ke med­lem­mer­ne fi nder tands­milet frem til lej­lig­he­den?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.