Cl­in­tens ge­ni­streg

BT - - TV - WESTERN

Bill Mun­ny, en al­dren­de en­ke­mand med en for­tid som du­sørjæ­ger, for­sø­ger at for­sør­ge si­ne to små børn som gri­se­far­mer. Mun­ny, der en­gang med eg­ne ord var en led sa­tan, har lagt re­vol­ver­ne på hyl­den i hå­bet om at kun­ne so­ne for­ti­dens syn­der. Hans håb­lø­se ek­si­stens som far­mer be­ty der imid­ler­tid, at han bli­ver fri­stet af en du­sør, som er ble­vet ud­sat af bor­del­mut­te­ren Staw­ber­ry Ali­ce i fl æk­ken Big Whi­skey Et par for­duk­ne cow­boys har mis­hand­let og van­sir­ret en ung lu­der, mens loven har set pas­sivt til. Sam­men med sin gam­le ven Ned Lo­gan og en ung, naiv bøl­le dra­ger Mun­ny til Big Whi­skey for a t gø­re sig fortjent til blod­pen­ge­ne ved at dræ­be volds­mæn­de­ne. I Big Whi­skey har ryg­tet om du­sø­ren al­le­re­de til­truk­ket re­vol­ver­mænd fra nær og fj ern, men her har de få­et en varm vel­komst af by­ens skrap­pe she­rif Litt­le Bill Dag­gett, der af­skræk­ker mu­li­ge du­sørjæ­ge­re og selv­tægts­mænd ved at tæ­ve dem halvt ihjel og smi­de dem i fængsel. Den rust­ne og neds­lid­te Mun­ny og

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: to hans føl­ge­s­ven­de går der­for ind til en op­ga­ve, som by­der på fy­si­ske for­hin­drin­ger så­vel som svæ­re moral­ske skrup­ler. ( 6’ eren)

” De nå­des­lø­se” ind­brag­te ik­ke fær­re end syv Oscar­sta­tu­et­ter, her­af tre per­son­ligt til Cl­int Eastwood for Bed­ste fi lm, Bed­ste in­struk­tion og Bed­ste ho­ved­rol­le.

Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.