SID­STE NED

FC Midtjyl­land kan sik­re klub­bens før­ste dan­ske mester­skab med en sejr over FCK om 19 da­ge

BT - - TV/ RADIO - TÆT PÅ Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ spor­ten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN

Søn­dag 17. maj klok­ken 20.55 kan FC Midtjyl­land me­get vel væ­re dansk me­ster an­no 2014/ 2015.

Her har Superligaens su­veræ­ne fø­rer­hold net­op mødt num­mer to, FC Kø­ben­havn, og bli­ver det til en sejr, er FC Midtjyl­land for­ment­lig me­stre. trods de to træ­ne­res for­skel­lig­he­der og ver­ba­le slags­mål.

» Vi vil ger­ne fejre det, når det er mu­ligt, men hvem det er mod, er igen om­gi­vel­ser­nes spe­ku­la­tio­ner. At no­gen kan se no­get læk­kert i, at det er mod FC Kø­ben­havn på hjem­me­ba­ne, er ik­ke i mi­ne tan­ker, « fast­slår Rid­ders­holm, der helst ser hi­sto­ri­er­ne om hans for­hold til Stå­le Sol­bak­ken for­stum­me så hur­tigt som mu­ligt.

» Jeg sy­nes, vi skal par­ke­re he­le Stå­le og Glen- snak­ken, selv om den er enormt in­ter­es­sant for me­di­er­ne og i ste­det fo­ku­se­re på ind­hol­det af, hvad der bli­ver sagt, « si­ger Rid­ders­holm.

For­sig­tig og åben­mun­det

FCM- træ­ne­ren er selv for­sig­tig i sin guldsnak, hvor han væl­ger en- kamp- ad- gan­gen­re­to­rik­ken. Den bru­ger hans spil­le­re imid­ler­tid ik­ke. De er ik­ke ban­ge for at si­ge, at det nu kun er et spørgs­mål om tid, in­den FC Midtjyl­lands før­ste DM- guld er en re­a­li­tet.

» Det må ik­ke gå galt, og det gør det hel­ler ik­ke, « si­ger midt­ba­ne­spil­le­ren Jakob Poul­sen, der sup­ple­res af Erik Svi­at­chen­ko.

» Alt an­det vil væ­re pin­ligt. Vi skal stil­le og ro­ligt klø på. Vi har syv kam­pe til­ba­ge, og klør vi ba­re på der, er jeg sik­ker på, vi og­så står med gul­det til sidst, « un­der­stre­ger for­svars­ge­ne­ra­len.

’ Til sidst’ kan væ­re al­le­re­de om tre uger. Mu­lig­vis eft er en kamp mod FC Kø­ben­havn, hvor bå­de ska­bet og mester­ska­bet er ble­vet sat en­de­gyl­digt på plads.

Ho­bro

Ja,

hvor­for egent­lig ik­ke? Ho­bro har me­re ånd og au­ten­ci­tet end de fl este an­dre klub­ber i Su­per­liga­en. Klub­bens hi­sto­rie er al­le­re­de ble­vet for­talt over he­le ver­den, og et eu­ro­pæ­isk even­ty r vil blot fø­je end­nu et ka­pi­tel til den for­tæl­ling. Ho­bro er ik­ke et for­ry­gen­de fod­bold­hold, men det sam­me kan si­ges om kon­kur­ren­ter­ne til de eu­ro­pæ­i­ske plad­ser. Dansk fod­bold kan ik­ke for­ven­te mirak­ler fra den fj er­de eu­ro­pæ­i­ske del­ta­ger. Det vil uan­set væ­re et mid­del­må­digt hold. Så hvor­for ik­ke ét med en god hi­sto­rie? Sø­ren Hang­høj Kristensen, fod­bold­kom­men­ta­tor

TIRS­DAG 28. APRIL 2015

FC Midtjyl­land måt­te ’ nø­jes’ med 0- 0 og et en­kelt po­int mod Ho­bro, men ryk­ke­de al­li­ge­vel et skridt nær­me­re mester­ska­bet tak­ket væ­re FCKs ne­der­lag til Ran­ders søn­dag. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

kan en­de med at ta­ge en af de eu­ro­pæ­i­ske plad­ser. Men kan Su­per­liga­en væ­re be­kendt at sen­de Ho­bro ud i Eu­ro­pa?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.