FEJDEN FORTS

Glen Rid­ders­holm kal­der Stå­le Sol­bak­ken ’ ar­ro­gant’ og si­ger, at stikpil­ler­ne fra ho­ved­sta­den mo­ti­ve­rer ham til at yde end­nu bed­re i jag­ten på guld. Sol­bak­ken af­vi­ser at æn­dre sin fa­con

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TI­TA­NER­NES KAMP Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Der her­sker næp­pe no­gen som helst tvivl om, hvem der bør ha­ve sta­tu­et­ten for ’ år­hund­re­dets bed­ste ord­krig’ i Su­per­liga­en. Glen Rid­ders­holm og Stå­le Sol­bak­ken, selv­føl­ge­lig.

FCM- træ­ne­ren og FCK- ma­na­ge­ren har ved fl ere lej­lig­he­der stuk­ket til hin­an­den i lø­bet af de­res respek­ti­ve re­ge­rings­pe­ri­o­der og gi­vet den bed­ste dan­ske ræk­ke et Mourin­ho’sk skær. Se­ne­st søn­dag aft en, da Rid­ders­holm spid­se­de tun­gen og spy­e­de ild mod Stå­le Sol­bak­ken i et po­rtrætin­ter­view i On­si­de på TV3+.

» Når jeg op­le­ver at bli­ve an­gre­bet så­dan af en så ar­ro­gant per­son, la­der jeg det væ­re op til folk selv at be­døm­me, hvad de me­ner om ham ( Stå­le Sol­bak­ken, red.). Hav­de det væ­ret for to år si­den, hav­de jeg må­ske re­a­ge­ret emo­tio­nelt og kom­met med et vredt an­greb. Men jeg har lært af det, og jeg har brugt det som ek­stra mo­ti­va­tion, « lød det fra Glen Rid­ders­holm i po­rtræt­tet med hen­vis­ning til det be­røm­te dob­bel­tin­ter­view med de to træ­ne­re i de­cem­ber, hvor Stå­le Sol­bak­ken på di­rek­te tv tal­te om FCM- gum­mi­ben i nu­væ­ren­de sæ­son og jy­der­nes snub­le­ri­er sid­ste år – med Rid­ders­holm stå­en­de en fod­bold­støv­le­læng­de til ven­stre for sig.

Fod­bold­støv­ler var og­så, hvad Stå­le Sol­bak­ken hav­de på ved gårs­da­gens FCK- træ­ning på Fre­de­riks­berg. Nord­man­den spil­le­de med og kla­ske­de på ren Ro­nal­d­o­vis bol­den op i kryd­set på sin ene­ste af­slut­ning, men li­ge så træf­sik­ker var han ik­ke, da han blev bedt om at indstil­le sig­te­kor­net på Glen Rid­ders­holm se­ne­ste ud­ta­lel­ser.

Hvor­dan har du det med, at Glen Rid­ders­holm kal­der dig ar­ro­gant?

» Det har jeg egent­lig ik­ke så me­get at si­ge til. « til at æn­dre på di­ne ord el­ler stra­te­gi i me­di­er­ne, når han – iføl­ge ham selv – pro­fi te­rer på din væ­re­må­de?

» Nej. Jeg er mig selv på godt og ondt, og så­dan er det. «

Man kan få det ind­tryk, at Glen Rid­ders­holm ik­ke sy­nes om dig el­ler i hvert fald din må­de at væ­re på. Hvor­dan har du det med ham?

» Me­get neut­ralt og nøg­ter­nt. Jeg ken­der ham ik­ke rig­tig. «

Tviv­ler på ev­ner­ne

Og­så den tid­li­ge­re sport­s­di­rek­tør i FCK Ni­els- Chri­sti­an Holm­strøm fi k et par ver­ba­le tæsk med på vej­en i søn­da­gens in­ter­view med Glen Rid­ders­holm, for­di Holm­strøm i 2011 så­e­de ge­val­dig stor tvivl om Rid­ders­holms ev­ner som FCM- træ­ner.

» Han er jo en te­o­re­tisk vel­fun­de­ret fyr, men jeg tror ik­ke, at han har red­ska­ber­ne til at væ­re ch­eft ræ­ner i FCM, hvis de vil væ­re top­hold i Su­per­liga­en, « sag­de Holm­strøm, der var cen­sor ved Glen Rid­ders­holms træ­nerek­sa­men.

Og­så den ud­ta­lel­se har Rid­ders­holm for­søgt at bru­ge til sin egen for­del, og no­get ty­der på, det er lyk­ke­des i den­ne sæ­son med tan­ke på den kurs, han har ud­stuk­ket i ulvenes guld­j­agt.

BT har væ­ret i di­a­log med Ni­els- Chri­sti­an Holm­strøm, der ik­ke har øn­sket at kom­men­te­re på Glen Rid­ders­holms se­ne­ste ud­ta­lel­se. Hel­ler ik­ke ho­ved­per­so­nen selv, Glen Rid­ders­holm, vil ud­dy­be si­ne kom­men­ta­rer om Stå­le Sol­bak­ken me­re, end han al­le­re­de har gjort i po­rtræt­tet.

TIRS­DAG 28. APRIL 2015

FCM- træ­ner Glen Rid­ders­holm og FCK- ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken har i fle­re år haft gang i en ord­krig, der fik til­fø­jet end­nu et ka­pi­tel i søn­da­gens po­rtrætin­ter­view med Glen Rid­ders­holm på TV3+.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger og Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.