’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Glen Rid­ders­holm

Når jeg op­le­ver at bli­ve an­gre­bet så­dan af en så ar­ro­gant per­son, la­der jeg det væ­re op til folk selv at be­døm­me, hvad de me­ner om ham ( Stå­le Sol­bak­ken, red.)

Han si­ger, at det mo­ti­ve­rer ham, når du ’ an­gri­ber’ ham. Hvad tæn­ker du om, at di­ne ud­ta­lel­ser er med til at gø­re en af di­ne må­ske stør­ste kon­kur­ren­ter bed­re?

» De ting, han si­ger, det må stå for hans reg­ning. Jeg har ik­ke set indsla­get, så jeg kan ik­ke rig­tig snak­ke så me­get om det. «

Men er Rid­ders­holms se­ne­ste ud­ta­lel­ser no­get, der får dig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.