I SØ­GE­LY­SET

DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg har åb­net en sag mod Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen og Ni­co­lai Jør­gen­sen eft er to epi­so­der i FCKs 0- 3- ne­der­lag til Ran­ders

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DI­SCI­PLI­NÆR­SAG Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen og Ni­co­lai Jør­gen­sen var beg­ge in­vol­ve­ret i om­dis­ku­te­re­de si­tu­a­tio­ner med Ran­ders’ Kasper Fi­sker i søn­da­gens op­gør. I går med­del­te DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg, at det vil un­der­sø­ge, om de to FCK- pro­fi ler skal ha­ve ka­ran­tæ­ne.

Det er an­den gang i den­ne må­ned, di­sci­pli­nær­ud­val­get ta­ger en sag op af egen drift , for­di dom­me­ren ik­ke ser for­se­el­sen.

Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen ri­si­ke­rer nu ka­ran­tæ­ne, eft er han plan­te­de en al­bue i ho­ve­d­et på Kasper Fi­sker, der faldt til jor­den, men Mi­cha­el Jo­han­sens fl øjte for­blev tavs i si­tu­a­tio­nen, der ske­te, eft er der var ble­vet fl øjtet.

Eft er kam­pen hav­de Zanka ik­ke tid til at kom­men­te­re på hæn­del­sen, for­di han skul­le ha­ve is fl ere ste­der på krop­pen, og ved gårs­da­gens FCKtræ­ning af­vi­ste han og­så at ta­le om episo­den.

» Jeg har ik­ke no­gen kom­men­ta­rer, « lød det fra den hø­je mid­ter­for­sva­rer, der til gen­gæld var me­re åben­mun­det over for FCKs egen hjem­mesi­de.

» Jeg er ik­ke spe­ci­elt til­pas med den må­de, kam­pen ud­vik­le­de sig på for mit eget ved­kom­men­de, og det har jeg og­så sagt til hold­kam­me­ra­ter­ne i dag ( i går, red.). Jeg er bå­de ir­ri­te­ret og skuff et over mig selv, for­di jeg hav­de min egen lil­le kamp i kam­pen og der­for mi­ste­de fo­kus på det, der er vig­tigt, nem­lig hol­det og klub­ben, « lød det i går fra Zanka om 0- 3- ne­der­la­get til fck. dk.

Jør­gen­sen: Det kan ske

Ni­co­lai Jør­gen­sen får må­ske og­så en tur på tri­bu­nen, for­di han i kam­pen mod Ran­ders spar­ke­de ud eft er Kasper Fi­sker, mens bol­den var et godt styk­ke væk fra beg­ge par­ter. Og­så her for­blev dom­mer Mi­cha­el Jo­han­sens fl øjte tavs.

Mod­sat Zanka vil­le Ni­co­lai Jør­gen­sen dog ger­ne sæt­te ord på, hvad han me­ner om, at di­sci­pli­nær­ud­val­get nu har ta­get sa­gen op.

» Jeg sy­nes ik­ke, jeg bør ha­ve ka­ran­tæ­ne. Linje­vog­te- ren stod en me­ter fra os og så episo­den, og han sag­de til os beg­ge, at vi li­ge skul­le slap­pe lidt af. Det var ik­ke så me­get an­det end en in­fi ght i kam­pen. Der var ik­ke no­gen, der kom til ska­de. Der var in­tet ond­skabs­fuldt i det. Han hop- pe­de ind i mig, og så sker det, som det sker en gang imel­lem i fod­bold, selv om man selv­føl­ge­lig ik­ke skal spar­ke

TIRS­DAG 28. APRIL 2015 ud eft er folk. Men jeg hver­ken fl æk­ker ham, spar­ker ham midt over el­ler gør no­get, der er til fa­re for hans hel­bred, «

Bå­de Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen ( øverst) og Ni­co­lai Jør­gen­sen ( ne­derst) var søn­dag in­vol­ve­ret i epi­so­der i FC Kø­ben­havns 0- 3- ne­der­lag til Ran­ders FC, der i sid­ste en­de kan ko­ste dem spil­le­tid. DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg un­der­sø­ger nu, om de to skal til­de­les ka­ran­tæ­ne. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.