THORUPS TRAU­ME

Ska­der­ne hag­ler ned over det dan­ske U21- lands­hold, der om halvan­den må­ned skal spil­le EM i Tjek­ki­et. Fi­re spil­le­re er nu med sik­ker­hed ude

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SKA­DES­HEL­VE­DE Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk JEP­PE ANDERSEN AN­DREAS CORNELIUS Jonas Knudsen An­dreas Christensen Jan­nik Vestergaard Fre­de­rik Røn­now Jo­res Oko­re Ale­xan­der Scholz Las­se Vi­gen Vik­tor Fischer Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg Pio­ne Si­sto Yus

Det dan­ske U21- lands­hold skal til som­mer spil­le EM i Tjek­ki­et, men land­stræ­ner Jess Thorup har få­et ri­ge­ligt at tæn­ke over in­den det for al­vor går løs. Fle­re af de bæ­ren­de kræf­ter har nem­lig på­dra­get sig al­vor­li­ge ska­der i lø­bet af for­å­ret.

He­le fi­re spil­le­re, der el­lers har væ­ret en fast be­stand­del af U21- lands­hol­det un­der kva­li­fi­ka­tio­nen, må Jess Thorup se bort fra, mens fle­re an­dre kæm­per for at kom­me i kamp­form, så de kan gø­re sig gæl­den­de ved slut­run­den. Tre af dem er fra FCK.

Den se­ne­ste ska­de ram­te of­fen­siv­spil­le­ren Dan­ny Amankwaa, der ef­ter blot 90 se­kun­der af FCKs kamp mod Ran­ders rev akil­les­se­nen over. I for­vej­en er Dan­ny Amankwaas klubkam­me­ra­ter An­dreas Cornelius og Yous­sef Tou­touh ude, ef­ter at de har på­dra­get sig al­vor­li­ge ska­der, og for halvan­den må­ned si­den rev Es­b­jergs Jep­pe Andersen kors­bån­det over.

Der­u­d­over er tre spil­le­re tvivls­om­me. FCM- ko­me­ten Pio­ne Si­sto har væ­ret ude he­le for­å­ret med en ly­ske­ska­de, og han har net­op få­et et til­bage­fald. Klub­ben har der­for sendt ham til be­hand­ling hos Pro­Tre­at­ment, der er eks­per­ter i sport­s­ska­der. Es­b­jerg- ta­len­tet Jep­pe Andersen måt­te bæ­res fra ba­nen, da han ef­ter et so­louheld hør­te et knæk i sit knæ. Han hav­de ef­ter­føl­gen­de ik­ke de sto­re smer­ter, men en scan­ning vi­ste, at han hav­de sprun­get kors­bån­det

FCK- må­l­man­den Jakob Busk, der er ud­le­jet til nor­ske San­defjord, er i øje­blik­ket ude med en ska­de. Han har dog selv ud­talt, at han for­ven­ter at bli­ve klar til slut­run­den.

Sidst, men ik­ke mindst, er Ajax’ Vik­tor Fischer, der tog fod­bold­ver­de­nen med storm med sit hur­ti­ge an­trit og ud­for­dren­de spil­lestil, først i sid­ste uge kom­met til­ba­ge ef­ter en drilsk mu­skel­ska­de, der holdt ham ude i 14 må­ne­der.

På den po­si­ti­ve si­de skal det si­ges, at Jess Thorup kan gø­re brug af Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, selv om A- lands­hol­det spil­ler EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Ser­bi­en kort før EM.

BT gi­ver her sit bud på en start­for­ma­tion, som den ser ud uden de ska­de­de pro­fi­ler. FCK- an­gri­be­ren An­dreas Cornelius var ud­set til at væ­re ham, der skul­le le­ve­re må­le­ne ved slut­run­den, men han bræk­ke­de an­k­len ef­ter en hård ta­ck­ling af Sil­ke­borgs Den­nis Fl­in­ta tid­li­ge­re på må­ne­den.

STAR­TOP­STIL­LIN­GEN

Bæn­ken

Må­l­mænd: David Jensen, Jakob Busk. For­svar: Riza Dur­mi­si, Fre­de­rik Sø­ren­sen, Pa­tri­ck Bang­gaard. Midt­ba­ne: Chri­sti­an Nør­gaard, Lucas Andersen, Ras­mus Falk, Uf­fe Bech, Ni­co­laj Thomsen. An­greb: Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen, Emil Berg­gre­en

DAN­MARK SPIL­LER TRE

ind­le­den­de kam­pe ved U21- EM i Prag. Pro­gram­met er som føl­ger:

17. JU­NI KL 18.00

Tjek­ki­et- Dan­mark ( på Eden Sta­di­um i Prag)

20. JU­NI KL 20.45

Tys­kland- Dan­mark ( på Eden Sta­di­um i Prag)

23. JU­NI KL 20.45

Dan­mark- Ser­bi­en ( på Let­ná Sta­di­um i Prag)

fra hver grup­pe går vi­de­re til se­mi­fi­na­ler­ne.

DE TO BED­STE

FI­NA­LEN SPIL­LES PÅ

Eden Sta­di­um i Prag tirs­dag 30. ju­ni

Fo­to: Claus Fi­sker, Hen­ning Bag­ger, Anders Kjær­bye og Bo Am­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.