THE FULL ENGL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KÅRING Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk Joe Hart, Man­che­ster Ci­ty Leigh­ton Bai­nes, Ever­ton Gary Ca­hill, Chel­sea Jo­hn Ter­ry, Chel­sea Nat­ha­ni­el Cly­ne, Sout­hamp­ton

I en sæ­son, hvor Ci­ty har væ­ret ustabli, har han væ­ret blandt de få, der har le­ve­ret på et kon­stant ni­veau. Og kon­kur­ren­cen om plad­sen er ik­ke stor. Qu­e­ens Park Ran­gers’ Ro­bert Gre­en? Naaah ... ik­ke rig­tigt vel. Eft er en for­ry­gen­de sid­ste sæ­son er in­de­væ­ren­de fod­boldår no­get me­re jord­nært for ka­ra­mel­dren­ge­ne, men Bai­nes har sta­dig fl æk­ket im­po­ne­ren­de ni oplæg af sted og står der­for stær­ke­re i bil­le­det end Ry­an Ber­trand, der er fo­re­truk­ket på det of­fi ci­el­le Årets Hold i Pre­mi­er Le­ague. Han er liga­ens bed­ste og har sto­re ak­tier i, at Chel­sea blot har luk­ket 26 mål ind. Stam­spil­ler på det en­gel­ske lands­hold og selv­føl­ge­lig med her. Ve­te­ra­nen er og ud­gør en for­mi­da­bel duo med Ca­hill. Kun i Eu­ro­pa mod Pa­ris blev de fy­sisk tryk­ket, for el­lers er det her i den de­fen­si­ve ba­se, at hjør­ne­ste­nen i Chel­seas mester­skab skal fi ndes. Ny­bagt lands­holds­spil­ler med stor an­del i Sout­hamp­tons fl ot­te før­ste halv­del af sæ­so­nen og lig­ner hav­ne­by­ens næ­ste sto­re salg i kølvan­det på sid­ste års salg af Ca­lum Cham­bers, Luke Shaw, Dejan Lov­ren og Adam Lal­la­na.

TIRS­DAG 28. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.