LISH

Kun fi re eng­læn­de­re er på Årets Hold i Pre­mi­er Le­ague. Men hvad nu, hvis man fra­sor­te­rer al­le ud­læn­din­ge fra det mul­ti­na­tio­na­le kabinet? Så står All Star- hol­det iføl­ge BT på dis­se 11 par ben – na­tur­lig­vis i en ær­ke­en­gelsk 4- 4- 2- for­ma­tion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Stewart Dow­ning, West Ham Jor­dan Hen­der­son, Li­ver­pool FC Way­ne Roo­ney, Man­che­ster Uni­ted Ja­son Pun­cheon, Crystal Pa­la­ce Har­ry Ka­ne, Tot­ten­ham Char­lie Austin, QPR PFA AWARDS

TIRS­DAG 28. APRIL 2015

Kant­spil­le­ren må væ­re en af de spil­le­re, der oft est er af­skre­vet fra den sto­re sce­ne, men igen er han blom­stret op. Med fem mål og ot­te oplæg ta­ger han plads på ven­stre­kan­ten. Sid­ste sæ­son blæ­ste Li­ver­pool 100 liga­mål ind og byg­ge­de på i et om­fang, så de rø­de var en na­tur­lig ti­telkan­di­dat 2014/ 15. Så­dan er det ik­ke gå­et i år, men Hen­der­son har væ­ret et lys­punkt. Den al­si­di­ge fod­bold­be­ga­vel­se opank­res her på den cen­tra­le midt­ba­ne og selv om det ik­ke har væ­ret en af hans stør­ste sæ­so­ner, så er han Uni­teds top­sco­rer med 12 mål. Det tæt­te­ste Eng­land kom­mer på en klas­sisk 10’ er. Om­drej­nings­punkt i ør­ne­nes off en­siv og har stå­et fad­der til syv mål. An­gri­be­ren har få­et sit helt sto­re gen­nem­brud og væ­ret no­get af en en­mands­hær for Spurs. He­le 20 kas­ser er det ble­vet til for den un­ge ’ Hur­ri­ca­ne’. For få år si­den var Austin bro­læg­ger. Nu er han blandt de bed­ste en­gel­ske an­gri­be­re og nedryk­nings­tru­e­de QPRs sto­re trans­ferak­tiv med 17 mål og en un­der­hol­den­de spil­lestil hvor han hug­ger på det me­ste.

’ ÅRETS HOLD’ I

Pre­mi­er Le­ague blev sat af PFA, Pro­fes­sio­nal Foot­bal­lers’ As­so­ci­a­tion ( PFA) ved PFA Awards.

HER BLEV ’ ÅRETS

spil­ler’ og ’ Årets un­ge spil­ler’ og­så kå­ret.

CHEL­SEAS EDEN HA­ZARD

blev kå­ret til ’ Årets spil­ler’

TOT­TEN­HAMS HAR­RY KA­NE

blev kå­ret til ’ Årets un­ge spil­ler’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.