Fuglsangs sto

30- åri­ge Jakob Fuglsang står med et vig­tigt valg til som­mer ef­ter det flot­te for­år: Bliv som hjæl­per – el­ler rejs som kap­ta­jn

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS - IN­TER­VIEW Jep­pe Pedersen jepp@ bt. dk

Jakob Fuglsang ful­dend­te en for­ry­gen­de for­års­sæ­son, da den 30- årig sil­ke­bor­gen­ser søn­dag kør­te end­nu en top 10- pla­ce­ring hjem i ét af de helt sto­re monu­ment- løb, Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge. Dan­ske­ren var som i Am­stel Gold Ra­ce med i et loven­de ud­brud i fi­na­len, og med lidt me­re held, kun­ne Dan­ne­brog ha­ve va­jet i Ar­den­ner­ne.

Selv om dan­sker­ne og me­di­er­ne jub­ler over præ­sta­tio­ner­ne, kom­mer de ik­ke bag på ho­ved­per­so­nen.

» Det har umid­del­bart væ­ret en god må­ned. Den hår­de træ­ning har bå­ret frugt. Jeg kan mær­ke, at jeg er i god form, og det er den bed­ste form, jeg har væ­ret i un­der klas­si­ker- lø­be­ne og den bed­ste uge, jeg har kørt, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Jeg sy­nes, jeg har be­vist, at jeg har, hvad der skal til for at vin­de. Hvis jeg ba­re hav­de haft lidt me­re held, kun­ne jeg ha­ve vun­det. Jeg har løf­tet mit ni­veau si­den sid­ste år, og hvis det fort­sæt­ter, kan jeg ik­ke se, hvor­for jeg ik­ke skal vin­de næ­ste år, « si­ger han.

Hi­e­rar­ki­et

Asta­nas helt sto­re stjer­ne, den tredob­bel­te Grand Tour- vin­der, Vin­cen­zo Ni­ba­li, står klart for­an Jakob Fuglsang i det ka­sak­hi­ske hie­rar­ki. På trods af sil­ke­bor­gen­se­rens fi­ne for­års­form, og at Ni­ba­li in­tet har vist end­nu i sæ­so­nen, æn­drer det bil­le­de sig ik­ke. Men det er Fuglsang fint nok til­freds med. Ind­til vi­de­re.

» Jeg sy­nes, de ( fol­ke­ne i Asta­nas le­del­se, red.) værds­æt­ter mig, og de sag­de for ek­sem­pel her i Am­stel ( Gold Ra­ce red.) og Flè­che ( Wal­lon­ne, red.) at jeg var kap­ta­jn, det er ik­ke sådan, at jeg ik­ke bli­ver an­er­kendt. Jeg har selv bedt om at kø­re Schweiz Rundt i ste­det for Daup­hiné Li­béré, og det lyt­ter de til. Så jeg fø­ler, at jeg får de mu­lig­he­der, jeg øn­sker, « si­ger han.

Stør­re am­bi­tio­ner

Iføl­ge Jakob Fuglsang er po­si­tio­nen som luksus­hjæl­pe­ryt­ter dog ik­ke en, der skal va­re for evigt. Asta­naryt­te­ren er fyldt 30 år, så et skif­te væk fra rol­len som Ni­ba­lis løjt­nant lig­ger ham ik­ke fjer­nt.

» Jeg har ik­ke kun am­bi­tio­ner om at bli­ve ved med at væ­re hjæl­pe­ryt­ter. Selv­føl­ge­lig vil jeg ger­ne prø­ve – og har am­bi­tio­ner om – at kø­re som kap­ta­jn i Grand Tours. Men det er ik­ke sådan, at jeg død og pi­ne skal til et hold, hvor jeg er den ene­ste første­kap­ta­jn. Jeg kan godt af­fin­de mig med at de­le rol­len, « si­ger han.

Jakob Fuglsang er dog ær­lig om­kring sin egen fy­si­ske for­må­en. Han ved godt, at det kræ­ver end­nu me­re, hvis man skal væ­re kap­ta­jn. cy­ke­lu­ni­on, UCI, dog at la­de hol­det fort­sæt­te med at kø­re Wor­ld Tour­lø­be­ne. Den ær­ger­li­ge sag har dog ik­ke på­vir­ket Fuglsang i en sådan grad, at han flyg­ter.

» Vi har in­ter­nt på hol­det al­tid tro­et på, at vi vil­le be­hol­de li­cen­sen. Umid­del­bart vir­ke­de det, som om der var så lidt kød på den sag, at hvis de ( UCI, red.) vir­ke­lig vil­le kø­re på det, var cy­kel­spor­ten dår­ligt stil­let. Vi har selv­føl­ge­lig snak­ket om det, men stem­nin­gen har væ­ret me­get ’ ja ja, lad os nu se’. Jeg har he­le ti­den tro­et på, at vi nok skul­le be­hol­de den, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Jeg sy­nes ik­ke, det har på­vir­ket mig per­son­ligt. Jeg har for­søgt at gø­re mit ar­bej­de så godt som mu­ligt og træ­ne, som jeg ple­jer, og jeg har jo be­vist, at jeg er i su­per­form. Det er ik­ke sådan, at jeg har sid­det der­hjem­me og re­vet mig selv i hå­ret og ik­ke vil­let træ­ne, « si­ger Jakob Fuglsang, der i dag stil­ler op i Ro­man­di­et Rundt.

Sam­let

TIRS­DAG 28. APRIL 2015

Team De­sig­na Køk­ken Team Saxo Bank Le­o­pard Trek Asta­na

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.