’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jakob Fuglsang ( 2010, 2012) Sam­let sejr

Jeg har det godt på hol­det. Jeg kig­ger selv­føl­ge­lig ef­ter an­det i for­bin­del­se med mit kon­trak­t­ud­løb til som­mer, men jeg vil ik­ke væk for en­hver pris

» Så læn­ge jeg ik­ke kø­rer stær­ke­re, og der er så man­ge an­dre, der er bed­re, er det svært at fin­de et hold, der sat­ser på klas­se­men­tet og ik­ke har en an­den, der er bed­re end mig. Men så må jeg jo ba­re kø­re stær­ke­re, « si­ger han.

Som­mer­skif­te

Sil­ke­bor­gen­se­ren kom til Asta­na i 2013, men har ef­ter to år på hol­det kon­trak­t­ud­løb ef­ter den­ne sæ­son. Jakob Fuglsang er åben for et team­skif­te, når han ef­ter 1. au­gust må skri­ve kon­trakt med et nyt hold.

» Jeg kig­ger selv­føl­ge­lig ef­ter an­det i for­bin­del­se med mit kon­trak­t­ud­løb, men jeg vil ik­ke væk for en­hver pris. Jeg kun­ne godt se mig selv fort­sæt­te på hol­det. Jeg må se på, hvil­ke mu­lig­he­der der er, og om der er no­get, der by­der sig til som­mer. Det er jo det vig­tig­ste, « si­ger han.

» Lotto- Sou­dal kun­ne væ­re en mu­lig­hed, hvis de vil. Men de har jo sta­dig Jur­gen Van den Bro­eck og Tim Wel­lens, som er frem­ti­dens mand. Så tror jeg me­re på et hold som Ori­ca- Gre­e­nEd­ge, der sav­ner klas­se­ments­ryt­te­re. Men hvis de ik­ke er in­ter­es­se­re­de i at bru­ge pen­ge på en klas­se­ments­ryt­ter, er det jo li­ge me­get, « si­ger han.

Do­pings­pø­gel­set

Uro­en har ul­met på Fuglsangs ka­sak­hi­ske hold i for­års­sæ­so­nen, hvor det læn­ge har væ­ret uvist, om hol­det fik fra­ta­get sin Wor­ld Tour- li­cens. Asta­na er vik­let ind i en stør­re do­pings­ag – den så­kald­te Pa­d­ova- sag – hvor brød­re­ne Maxim og Va­len­tin Igl­in­sky er te­stet po­si­tiv for EPO. Tors­dag valg­te den in­ter­na­tio­na­le

BLÅ BOG

JAKOB DIE­MER FUGLSANG FØDT:

22. Marts 1985 ( 30 år) i Genève, Schweiz 183 cm 68 kg

HØJ­DE: VÆGT: HOLD: 2006- 2008:

ste­in MTB

( 2012)

( 2013)

Can­non­da­le- Vre­de-

2006- 2008: 2009- 2010: 2011- 2012: 2013- nu: BED­STE RE­SUL­TA­TER: POST DAN­MARK RUNDT:

sejr ( 2008, 2009, 2010)

DAN­MARKS­ME­STER I EN­KELT­START: LUXEM­BOURG RUNDT: ØSTRIG RUNDT: VU­EL­TA A ES­PAÑA:

Sam­let sejr ( 2012)

Eta­pe­sejr på hold­tids­kør­sel ( 2011, 2013)

Sam­let nr. 7

TOUR DE FRAN­CE:

RE­SUL­TA­TER 2015:

Tour of Oman: Sam­let nr. 7 PA­RIS– NI­CE: Sam­let nr. 7 LA FLÈ­CHE WAL­LON­NE: nr. 8 LIÈ­GE– BA­STOG­NE– LIÈ­GE: nr. 9

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.