Eks­per­ter­ne er ue­ni­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Kim Ples­ner, in­de­ha­ver af den velanskrev­ne cy­kel­sports­blog Vel­or­o­pa:

DER­FOR SKAL JAKOB FUGLSANG BLI­VE HOS ASTA­NA:

DER­FOR SKAL JAKOB FUGLSANG SMUT­TE FRA ASTA­NA:

Thomas Bay, cy­kel­kom­men­ta­tor på Eu­rosport og tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter:

Jakob Fuglsangs kon­trakt med Asta­na ud­lø­ber ef­ter den­ne sæ­son, men det er end­nu uvist, om dan­ske­ren fort­sæt­ter i den ly­se­blå jer­sey, el­ler om han sø­ger væk fra det ka­sak­hi­ske mand­skab.

Fo­to: Nils Meilvang » Det er svært for ham at få en plads på de helt sto­re hold, for han vin­der ik­ke man­ge cy­kel­løb. Han er me­re en stærk mo­tor- ty pe. Han kan gå et skridt ned sport­s­ligt og løn­nings­mæs­sigt og bli­ve kap­ta­jn på et min­dre hold. Men det vin­der han ik­ke fl ere cy­kel­løb af, og han kom­mer til at tje­ne min­dre, « si­ger Kim Ples­ner. » Ud over bal­la­den på Asta­na tror jeg, det har væ­ret et me­get godt sted for ham. Han får chan­cen i Tou­ren i år, og han fi k som lo­vet chan­cen i 2013, da Vin­cen­zo Ni­ba­li i ste­det kør­te Giro­en. Men hans top­ni­veau ræk­ker hel­ler ik­ke til me­re end top 5- 10 i Grand Tours. Han vir­ker hel­ler ik­ke så på­vir­ket af uro­en på Asta­na. Han er ty pen, der nok skal si­ge til, hvis det ik­ke fun­ge­rer. Det gjor­de han med Jo­han Bruy­ne­el ( hos Team Le­o­pard- Trek, red.). Hvis Asta­na får ro på hol­det, kun­ne han sag­tens fort­sæt­te, « si­ger han. » I min ver­den skal Fuglsang ud og fi nde sig et nyt hold, og det kan kun gå for lang­somt. Jakob kun­ne bli­ve kap­ta­jn i Ar­den­ner­ne og i Grand Tours på hvil­ket som helst Wor­ld Tour- hold, må­ske li­ge bort­set fra hold som Tin­koff Saxo, Team Sky og Mo­vistar. Men selv­føl­ge­lig kun hvis han har am­bi­tio­ner om at gi­ve den gas i Grand Tours. Men han skal selv kun­ne be­stem­me, hvil­ke løb han skal kø­re, « si­ger Thomas Bay. » Han har in­gen sej­re på cv’et, men Jakobs kva­li­te­ter kan ses, og Jakob er en po­ten­ti­el vin­der af Ar­den­ner- klas­si­ker­ne og en sik­ker top 10 i Grand Tours. Det er der man­ge hold, der kan bru­ge. Han har luksus­hjæl­pe­ryt­ter- præ­di­ka­tet, men det er kun, for­di han kø­rer med Ni­ba­li. Hvis han kø­rer på Lotto- Sou­dal for ek­sem­pel, vil­le han væ­re stjer­nen. Det er me­get na­tur­ligt, når man har kon­trak­t­ud­løb, at man har fø­le­re ude, især med uro­en på Asta­na, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.