Al­drig væ­ret bed­re på grus

Eks­per­ter­ne er eni­ge: Woz­ni­a­cki har se­ri­øs vin­der­chan­ce i French Open

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TOP­FORM Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is opblom­string på grus og nu­væ­ren­de form gi­ver be­grun­det håb om, at den dan­ske ten­nis- dron­ning plud­se­lig kan kæm­pe med om sej­ren i French Open.

Grus- un­der­la­get har el­lers al­drig væ­ret Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is fa­vo­rit. Og der­for har net­op den fran­ske Grand Slam, French Open, al­drig rig­tigt væ­ret i spil, når snak­ken er fal­det på hen­des mu­lig­he­der for en­de­lig at vin­de en af spor­tens fi ne­ste ten­ni­stro­fæ­er. Men det er den alt­så nu.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is stor­spil og an­den­plads i we­e­ken­dens fi na­le på grus i WTA- tur­ne­rin­gen i Stutt­g­art gør Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til en af fa­vo­rit­ter­ne, når tur­ne­rin­gen af­vik­les i Pa­ris fra 24. maj.

Det me­ner Mi­cha­el Tau­son, der er ten­nis- eks­pert og Woz­ni­a­ck­is tid­li­ge­re træ­ner.

» Den, der slår Woz­ni­a­cki, skal ed­der­ma­me væ­re god, « si­ger han til BT og fort­sæt­ter:

» Som hun spil­ler nu, kan hun li­ge så godt vin­de French Open som US Open. Hun har al­tid væ­ret bedst på ’ hard court’, men med det ni­veau, hun har på grus li­ge nu, er der ik­ke man­ge, hvis over­ho­ve­det no­gen på da­gen, der kan slå hen­de. Og det er in­klu­siv Se­re­na Wil­li­ams, « si­ger han.

Det er al­li­ge­vel no­get af en ud­mel­ding?

» Ja, det ved jeg, men Woz­ni­a­cki har li­ge spil­let mod de al­ler­bed­ste, og mod Ker­ber søn­dag kun­ne hun li­ge så godt ha­ve vun­det. Det var mar­gi­na­ler, der af­gjor­de det. Har Woz­ni­a­cki hel­det på sin si­de, kan hun li­ge så godt vin­de i Pa­ris. Jeg har al­drig set hen­de så god på grus, « for­tæl­ler Mi­cha­el Tau­son.

Hen­de, de an­dre ik­ke vil mø­de

Ti­ne Scheu­er, der er for­hen­væ­ren­de top­spil­ler og nu eks­pert­kom­men­ta­tor, er lidt me­re skep­tisk end sin kol­le­ga i for­hold til Woz­ni­a­ck­is vin­der­chan­ce i Pa­ris. Men hun er enig i, at dan­ske­ren er blandt fa­vo­rit­ter­ne til at vin­de French Open.

» Jeg vil ik­ke si­ge, at jeg tror, at hun vin­der French Open. Men jeg me­ner, at hun er blandt de se­ri­ø­se ud­for­dre­re. Der er et styk­ke vej end­nu, men hun er helt klart én, som de an­dre ik­ke har lyst til at mø­de, « si­ger Ti­ne Scheu­er.

Iføl­ge hen­de afh æn­ger det me­get af, hvil­ken lod­træk­ning Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki får, og hvor­dan hun ta­ck­ler at spil­le på gru­set uden­dørs, hvor tur­ne­rin­gen i Stutt­g­art var in­den­dørs.

» Hun får en god se­ed­ning, og det be­ty­der og­så no­get, selv­om lod­træk­nin­gen og­så skal fl aske sig. Men hun er fy­sisk stærk, og hun kom­mer til at kun­ne spil­le frit, for­di det trods alt sta­dig ik­ke er hen­des fa­vo­ri­tun­der­lag, « for­ud­ser Ti­ne Scheu­er.

Woz­ni­a­cki er i grus- top­form. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.