Po­si­ti­ve VM- tak­ter

Land­stræ­ner Jan­ne Karls­son er til­freds med VM- hol­det, og­så selv­om det er en trup uden stjer­ne­spil­ler­ne fra de nor­da­me­ri­kan­ske liga­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VM- KLAR Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk VM- TRUP­PEN Fo­to: Jan Kors­gaard

Spe­ku­la­tio­ner­ne om­kring de seks dan­ske­re i de nor­da­me­ri­kan­ske liga­er, som sta­dig er po­ten­ti­el­le VM- spil­le­re, bru­ger land­stræ­ner Jan­ne Karls­son ik­ke me­gen tid på.

» Jeg stil­ler al­tid det stær­ke­ste hold. For mig er det stær­ke­ste hold de spil­le­re, der sid­der med land­skamp­trøj­en på i om­klæd­nings­rum­met, « si­ger han til BT.

Der­for er NHL- spil­ler­ne Fre­de­rik Andersen, Lars El­ler og Frans Nielsen, AHL- spil­ler­ne Pe­ter Re­gin og Ni­ck­las Jensen og WHL- spil­le­ren Oli­ver Bjor­k­strand ik­ke no­get te­ma her og nu.

Jan­ne Karls­son ved alt om, at de kan duk­ke op i Ostra­va midt un­der tur­ne­rin­gen, hvis de­res hold bli­ver eli­mi­ne­ret i an­den run­de af slut­spil­let, men han over­la­der ger­ne gæt­te­ri­er­ne til me­di­er­ne og kon­cen­tre­rer sig om dem, han har.

Til­freds med hol­det

Se­ne­st no­te­re­de han et ær­ger­ligt af­bud fra den ly­ske­ska­de­de Van­co­u­ver- spil­ler, Jan­nik Han­sen, og no­te­re­de, at den slags er en na­tur­lig del af VM- for­be­re­del­ser­ne.

» Jeg er til­freds med de spil­le­re, jeg har. Test­kam­pe­ne mod Schweiz og Tys­kland var me­get po­si­ti­ve, ik­ke mindst de­fen­si­ven fun­ge­re­de godt, « si­ger han.

» Vi hav­de pro­ble­mer med tem-

SÅ MAN­GE SPIL­LE­RE MÅ JAN­NE KARLS­SON BRU­GE: LANDS­HOL­DET

rej­ser i mor­gen til Ostra­va med 24 spil­le­re og kan i prin­cip­pet sup­ple­re med li­ge så man­ge, det skal væ­re.

( Dan­mark spil­ler syv kam­pe på ti da­ge) må man re­gi­stre­re 22 mark­spil­le­re og tre må­l­mænd.

der kva­li­fi­ce­rer sig til kvart­fi­na­ler­ne, må re­gi­stre­re to spil­le­re me­re.

den før­ste kamp skal man ha­ve re­gi­stre­ret mindst 15 mark­spil­le­re og to må­l­mænd.

I PULJ­EN

HOLD,

IN­DEN

kon­cen­tra­tio­nen. El­lers var de sid­ste for­be­re­del­ser me­re end god­kendt. «

Jan­ne Karls­son rej­ser i mor­gen til Ostra­va med 24 spil­le­re ( tre må­l­mænd, ot­te ba­ck­er og 13 an­gri­be­re). De re­præ­sen­te­rer i det dag­li­ge ot­te na­tio­ner med Sve­ri­ge som top­sco­rer med ot­te spil­le­re. Me­tal Li­ga­en er le­ve­ran­dør af syv.

In­den puck­en ka­stes mod Slovaki­et lør­dag, får lands­hol­det fi­re træ­nings­pas på tjek­kisk is.

Kun én spil­ler har NHL- er­fa­ring, ba­ck­en Oli­ver Laurid­sen, som har spil­let 16 kam­pe for Phila­delp­hia Fly­ers.

Tre spil­le­re kan få VM- de­but: Bjørn Ul­dall, Her­ning Blue Fox, Ni­cho­las B. Jensen, Aal­borg Pira­tes, og Mat­hi­as Bau Han­sen, Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks.

Den 26- åri­ge Aal­borg- ba­ck Ni- cho­las B. Jensen med tre sæ­so­ner i Sve­ri­ge og seks i Nor­da­me­ri­ka som en so­lid bal­last har im­po­ne­ret i bå­de de­fen­si­ven og of­fen­si­ven med sin fy­sik og sit skøjte­løb og fortrængt Ras­mus Nielsen, Her­ning Blue Fox, og Phil­lip Brug­gis­ser, Kri­sti­an­stad.

Re­kord- spil­le­re

Bli­ver den asi­a­ti­ske me­ster Kim Staal re­gi­stre­ret i Ostra­va, er det hans 18. VM- tur­ne­ring, og der­med slår han Jesper Dam­gaards dan­ske re­kord på 17.

Kap­ta­j­nen og spil­le­ren med land­skamps­re­kor­den, Mor­ten Gre­en, del­ta­ger i sin 17. VM- tur­ne­ring, og pre­mi­e­ren på lør­dag bli­ver hans land­skamp nr. 272.

Når han en­gang slut­ter på lands­hol­det, har han sat en re­kord, som i BTs op­tik al­drig bli­ver slå­et.

Jan­ne Karls­son ( med front til) og as­si­ste­ren­de træ­ner To­mas Jons­son er me­get til­fred­se med VM- trup­pens ind­sats un­der de sid­ste test­kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.