’’

Mi­cha­el og Al­lan Damgaard skif­ter beg­ge fra Team Tvis Holste­bro til som­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HÅND­BOLD Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk Al­lan Damgaard iføl­ge HSVs hjem­mesi­de

Li­ge si­den jeg var ne­de i Ham­borg og se dem spil­le mod Flens­borg, har jeg drømt om at spil­le der på et tids­punkt

Team Tvis Holste­bro­brød­re­ne Mi­cha­el og Al­lan Damgaard skif­ter fra næ­ste sæ­son den dan­ske Boxer Her­re­liga­en ud med ver­dens bed­ste liga - den ty­ske Bun­des­liga.

Den yng­ste af Dam­gaard­brød­re­ne, Mi­cha­el, skal i næ­ste sæ­son tør­ne ud for Cham­pions Le­ague- aspiran­ter­ne SC Mag­de­burg. Den 25- åri­ge ven­stre ba­ck har i in­de­væ­ren­de sæ­son le­ve­ret flot­te præ- sta­tio­ner, der og­så har ka­stet en plads i lands­hold­strup­pen af sig. Et skif­te har der­for lig­get i kor­te­ne, og nu har den ty­ske klub så­le­des of­fent­lig­gjort, at dan­ske­ren til­træ­der på en kon­trakt, der gæl­der frem til 2017.

» Vi er me­get til­fred­se med ind­kø­bet af Mi­cha­el Damgaard. Mi­cha­el kom­mer med dy­na­mik og har me­get stær­ke in­di­vi­du­el­le fær­dig­he­der. I den dan­ske liga, i Eu­ro­pa Cup’en og på det dan­ske lands­hold har Mi­cha­el spil­let en sen­sa­tio­nel sæ­son. Vi er over­be­vi­ste om, at han vil fort­sæt­te den­ne ten­dens i Bun­des­liga­en og gø­re os me­re far­li­ge fra ba­grum­met, « si­ger St­ef­fen Stie­b­ler, sport­s­di­rek­tør i SC Mag­de­burg, til klub­bens hjem­mesi­de.

Hå­ber at nå lands­hol­det

Sto­re­bror Al­lan ta­ger i ste­det til dan­sker­klub­ben HSV, der al­le­re­de har Hans Lind­berg og Hen­rik Toft Han­sen i trup­pen. Den 29- åri­ge play­ma­ker har haft en god sæ­son i Team Tvis Holste­bro, men ef­ter tre sæ­so­ner i klub­ben har han følt be­ho­vet for at prø­ve sig selv af på et hø­je­re ni­veau. Han har tid­li­ge­re ud­talt, at han hå­ber, at skif­tet kan væ­re med til at åb­ne dø­ren til lands­hol­det.

» Li­ge si­den jeg var ne­de i Ham­borg og se dem spil­le mod Flens­borg, har jeg drømt om at spil­le der på et tids­punkt. Så da til­bud­det kom, bad jeg Holste­bro om ik­ke at stil­le sig i vej­en for det, « si­ger Al­lan Damgaard til HSVs hjem­mesi­de.

Mens Mi­cha­el Damgaard kan se frem til at spil­le i en klub, der spil­ler med i den sjove en­de af Bun­des­liga­en, har sto­re­brors nye klub haft sto­re pro­ble­mer, si­den det sid­ste år kom frem, at der var al­vor­li­ge øko­no­mi­ske pro­ble­mer i den nordty­ske tra­di­tions­klub. Man er der­for i gang med en re­lan­ce­ring, og det af­spej­ler sig i ta­bel­len, hvor klub­ben i øje­blik­ket lig­ger uden for top seks, der gi­ver en bil­let til eu­ro­pæ­isk hånd­bold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.