FN- topjob bør gå til en kvin­de

Lyk­ke­toft be­kræft er, at han vil spil­le en ak­tiv rol­le i jag­ten på ny ge­ne­ral­se­kre­tær

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

FN- TOPJOB

Eft er ot­te mænd på po­sten lig­ger det nu i luft en, at FN’s næ­ste ge­ne­ral­se­kre­tær bli­ver en kvin­de.

I diplo­ma­ti­ske kred­se har det gi­vet gen­lyd, at den tid­li­ge­re nor­ske stats­mi­ni­ster Gro Har­lem Brundt­land og den tid­li­ge­re FN- ge­ne­ral­se­kre­tær Ko­fi An­nan brag­te idéen på ba­ne i et ind­læg i New York Ti­mes i fe­bru­ar.

Nu til­slut­ter Fol­ke­tin­gets for­mand, Mo­gens Lyk­ke­toft , sig syns­punk­tet, hvil­ket ik­ke er uvæ­sent­ligt. Om en må­ned til­træ­der han po­sten som for­mand for FNs ge­ne­ral­for­sam­ling.

’ Selv­stæn­dig kva­li­tet’

» Per­son­ligt me­ner jeg, at det vil væ­re en selv­stæn­dig kva­li­tet, hvis det bli­ver en kvin­de, « skri­ver han i en mail til avi­sen fra sit ho­tel i Genève i Schweiz, hvor han er på rej­se.

Ame­ri­kan­ske me­di­er har væ­ret hur­ti­ge til at næv­ne stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt som en mu­lig kan­di­dat blandt fl ere til at føl­ge eft er syd­kore­a­ne­ren Ban Ki- moon, når han med ud­gan­gen af 2016 fra­træ­der po­sten som le­der af ver­den­sor­ga­ni­sa­tio­nen.

Til det si­ger Mo­gens Lyk­ke­toft , at han ab­so­lut ik­ke har no­get ind­tryk af, at hun øn­sker an­det end at bli­ve gen­valgt som stats­mi­ni­ster.

» Et øn­ske, jeg kæm­per med fuld styr­ke for at få op­fyldt, « ly­der det.

En øst­eu­ro­pæ­er

Mo­gens Lyk­ke­toft vur­de­rer, at der er en ud­bredt for­vent­ning i FN om, at den næ­ste ge­ne­ral­se­kre­tær skal kom­me fra Øst­eu­ro­pa.

Bul­ga­ri­en har væ­ret hur- tigt ude og præ­sen­te­ret Iri­na Boko­va fra Unesco som kan­di­dat. An­dre øst­eu­ro­pæ­i­ske nav­ne i spil er hen­des lands­mand, EU- kom­mis­sær Krista­li­na Ge­or­gie­va, og Li­tau­ens, præ­si­dent Da­lia Gry­bau­skai­te.

Mo­gens Lyk­ke­toft be­kræf­ter, som op­lyst i BT i går, at han skal ba­ne vej for magtskift et.

» Pro­ces­sen op til nyvalg af ge­ne­ral­se­kre­tær i FN eft er Ban Ki- moon skal jeg væ­re med til at til­ret­te­læg­ge som for­mand for ge­ne­ral­for­sam­lin­gen, « skri­ver han.

Mo­gens Lyk­ke­toft vur­de­rer, at det er en per­son­lig kva­li­tet at væ­re kvin­de, når den næ­ste FN- ge­ne­ral­se­kre­tær skal fin­des. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.