’ Ka­rak­ter­mord’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

KRI­TIK

Når me­di­er­ne sæt­ter Hel­le Thor­ning- Sch­midt i for­bin­del­se med in­ter­na­tio­na­le topjob, gør de sig skyl­di­ge i ka­rak­ter­mord på hen­de.

Det me­ner den tid­li­ge­re fol­ke­tings­mand for CD, Pe­ter Du­et­oft . Han er i dag so­ci­al­de­mo­krat og med­lem af by­rå­det i Hjør­ring.

Han skri­ver på Fa­ce­book, at det er ble­vet en bor­ger­lig kampsport at næv­ne hen­de som kan­di­dat til di­ver­se po­ster i EU og i FN.

Usik­ker­hed

Pe­ter Du­et­oft me­ner, at mo­ti­vet kun kan væ­re, at man øn­sker at ska­be usik­ker­hed om hen­des ’ hel­hjer­tet­hed i for­hold til Stats­mi­ni­ste­ri­et.’

Til støt­te for sit ar­gu­ment an­fø­rer han, at dan­ske me­di­er ik­ke har for va­ne at gø­re ame­ri­kan­ske me­di­e­hi­sto­ri­er til top­hi­sto­ri­er i Dan­mark.

» Men vi hu­sker vist al­le den helt uri­me­li­ge og lang­va­ri­ge kampag­ne om­kring top­po­sten i EU, hvor al­le Helles mel­din­ger om, at hun IK­KE var kan­di­dat, he­le ti­den blev ned­gjort af den bor­ger­li­ge pres­se. Hen­des nej blev ik­ke ta­get for go­de va­rer. Og da hun så ik­ke fi k job­bet, star­te­de man igen med, at hun hav­de tabt, selv­om hun slet ik­ke vil­le ha­ve det, « skri­ver han.

Han hæft er sig og­så ved, at de­bat­ten om FN- job­bet er pop­pet op umid­del­bart før det kom­men­de fol­ke­tings­valg, hvor al­le mid­ler ta­ges i brug.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.