V er­ken­der be­spa­rel­ser

BT - - DEBAT - NUL­VÆKST For­mand for FTF

Ben­te Sor­gen­frey

Kom­mu­ner­nes øko­no­mi er pres­set. De sank­tio­ner, som re­ge­rin­gen sam­men med bl. a. Ven­stre har ved­ta­get, har be­ty­det, at kom­mu­ner­ne i fl ere år har brugt min­dre på vel­færd, for­di de fryg­ter at bli­ve straff et øko­no­misk. Det har gi­vet fær­re off ent­li­ge an­sat­te og rin­ge­re vel­færd samt ko­stet pri­va­te ar­bejds­plad­ser, for­di det off ent­li­ge sen­der fær­re or­drer vi­de­re til pri­va­te virk­som­he­der, når de er ban­ge for at bru­ge al­le de­res pen­ge. Det har FTF kri­ti­se­ret man­ge gan­ge. Er re­ge­rin­gen og Ven­stre vil­li­ge til at æn­dre sank­tio­ner­ne? Det vil gav­ne bor­ger­ne og vel­fær­den.

Be­folk­nin­gen vok­ser med 120.000 fl ere per­so­ner frem til 2020, hvil­ket kræ­ver cir­ka 11 mia. kr. me­re end i dag for at fast­hol­de det nu­væ­ren­de vel­færds­ni­veau.

Ven­stres Jakob Jensen skri­ver i BT 27/ 4, at nul­vækst vil be­ty­de et min­dre off ent­ligt for­brug på 15 mia. kr. Det er op­sigtsvæk­ken­de, at Ven­stre nu er­ken­der, at nul­vækst be­ty­der fær­re pen­ge til det off ent­li­ge, som skal ta­ge sig af sta­digt fl ere bor­ge­re i de kom­men­de år. At Jensen kom­mer frem til 15 mia. kr., og ik­ke de 20 mia. kr. som Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et reg­ner sig frem til, skyl­des må­ske, at Jensen først reg­ner med nul­vækst fra 2016, men den de­tal­je frem­går ik­ke. Hvis nul­vækst først ind­fø­res i 2018 el­ler 2019, er det da klart, at kon­se­kven­ser­ne bli­ver min­dre.

Men i FTF og LO for­hol­der vi os til, hvad Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har reg­net sig frem til: Med pris- og løn­re­gu­le­ret nul­vækst i det off ent­li­ge for­brug fra og med 2015 skøn­nes an­tal­let af off ent­ligt an­sat­te som ud­gangs­punkt at væ­re 32.000 per­so­ner la­ve­re end i grund­for­lø­bet i 2020. Nul­vækst be­ty­der i gen­nem­snit tre mia. kr. min­dre om året til off ent­lig vel­færd. Det be­kræft es des­u­den i det se­ne­ste kon­ver­genspro­gram fra re­ge­rin­gen, som Jensen selv hen­vi­ser til i sit ind­læg.

Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et me­ner, at nul­vækst be­ty­der 32.000 fær­re an­sat­te. Fo­to:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.