Nej, kvin­der væl­ger po­li­tik fra

BT - - DEBAT - FAT­MA ØKTEM

Li­ge­stil­lings­ord­fø­rer, Ven­stre

fol­ke­tings­kan­di­da­ter vil­le først væ­re pro­blem, hvis kvin­der ik­ke hav­de mu­lig­hed for at væ­re ak­ti­ve i po­li­tik. Der er ik­ke no­gen glas­dør, hvor der står: ’ Kun ad­gang for mænd’. Det er med­lem­mer­ne af par­ti­er­ne, der væl­ger, hvem der bli­ver fol­ke­tings­kan­di­da­ter. Kvin­der fra­væl­ger de er­hverv, der kræ­ver rig­tig me­get tid, for­di de ik­ke me­ner, at det kan kom­bi­ne­res med fa­mi­li­e­li­vet. Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at kvin­der ik­ke vil kon­kur­re­re

AN­DE­LEN AF KVIN­DE­LI­GE

og ik­ke vil ha­ve top­poster­ne, men hel­le­re en mel­lem­le­der­stil­ling, hvor de så er over­kva­li­fi ce­ret til op­ga­ven. Det er ær­ger­ligt, når kvin­der har kom­pe­ten­cer­ne og hø­je ud­dan­nel­ser, og der lig­ger en op­ga­ve. Vi skal gø­re ram­mer­ne bed­re for fa­mi­li­er, for kvin­der øn­sker ik­ke at ta­ge ti­den fra de­res børn. Bo­lig- job- ord­nin­gen kan bl. a. bru­ges til, at fa­mi­li­en kan væ­re sam­men, i ste­det for at ti­den skal gå med ren­gø­ring og ha­ve­pas­ning. Man kun­ne og­så la­ve nog­le me­re fl ek­sib­le dag­in­sti­tu­tio­ner.

HVIS DET ER

et pro­blem, så er det et luksuspro­blem, for kvin­der­ne væl­ger det selv. Der er ik­ke no­gen for­hin­dring for, at kvin­der kan stil­le op. Vi skal hel­ler ik­ke ba­re ha­ve kvin­der i po­li­tik for køn­nets skyld – det er ik­ke no­gen kom­pe­ten­ce i sig selv at væ­re kvin­de. Vi kan se, at kvin­der bak­ker ud, når det kom­mer til tun­ge po­ster i er­hvervs­li­vet. Skal vi så tvin­ge kvin­der­ne til at stil­le op? Nej! Vi skal prø­ve at syn­lig­gø­re, at po­li­tik ik­ke er en ’ hvid mands klub’, som Özlem sæl­ger det som. Det er et ar­bej­de som alt an­det, og man kan godt ha­ve det her ar­bej­de og sta­dig ha­ve et fa­mi­li­e­liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.