Fogh skær­per kri­tik

ME­NER

BT - - DEBAT -

Us­sel « , » et ek­la­ta­nt po­li­tisk- moralsk svigt « og » en fejhed « . Med ord som dis­se skær­pe­de tid­li­ge­re stats­min­ster Anders Fogh Ras­mus­sen sin tid­li­ge­re frem­sat­te kri­tik af sam­ar­bejds­po­li­tik­ken i Dan­mark un­der An­den Ver­denskrig. Det ske­te i går til et ar­ran­ge­ment til mar­ke­rin­gen af 70- året for Dan­marks be­fri­el­se og ud­gi­vel­se af bo­gen » Tids­bil­le­der - Dan­mark i Hit­lers Eu­ro­pa. « ANDERS FOGH RAS­MUS­SEN me­ner, at » Dan­mark sej­le­de un­der be­kvem­me­lig­heds­fl ag « og » lod an­dre blø­de i kam­pen mod tyran­ni­et « . Dan­marks po­li­tik den­gang vil stå som en » skam­plet i Dan­marks hi­sto­rie. « DET ER TRED­JE gang in­den for de sid­ste 12 år, at Fogh kæm­per for at vin­de sla­get om hi­sto­ri­eskriv­nin­gen om den dan­ske po­li­tik over for ty­sker­ne un­der kri­gen. Hans eget eft er­mæ­le er og­så på spil set i ly­set af, at han på et yderst tvivl­s­omt grund­lag før­te Dan­mark i krig i Irak. MEN DIS­KUS­SIO­NEN ER vig­tig. Hav­de al­le lan­de gjort som Dan­mark, vil­le Hit­ler ha­ve få­et frit spil. Som Fogh me­ner. Men da­ti­dens po­li­ti­ke­re med Erik Sca­ve­ni­us som den frem­me­ste gjor­de det bedst mu­li­ge i si­tu­a­tio­nen for at red­de Dan­mark som na­tion og folk gen­nem kri­gen. Vel­vi­den­de at det­te lil­le land in­gen chan­ce hav­de for at sæt­te sig op imod den mæg­ti­ge ty­ske krigs­ma­ski­ne. Her er in­gen vidt­strak­te bjer­geg­ne som i Nor­ge at gem­me sig i el­ler fø­re mod­stand­s­kamp fra. Fra det syns­punkt måt­te man buk­ke ho­ve­d­et og la­de sig ud­nyt­te øko­no­misk, hvor ære­løst den end kan fo­re­kom­me. ANDERS FOG­HS STA­DI­GE op­gør er vel­kom­ment, for­di Dan­marks age­ren un­der kri­gen er så de­fi ne­ren­de for den na­tio­na­le selv­for­stå­el­se. Men Anders Fogh, hvis du hav­de væ­ret stats­mi­ni­ster den­gang, vil­le du så ha­ve be­or­dret fol­ket ud i en selv­mor­de­risk mod­stand­s­kamp?

jlu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.