Skal en far, som slår mo­de­ren ihjel, som ud­gangs­punkt ha­ve for­æl­dre­myn­dig­he­den over fæl­les børn?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.20 BE­LØN­NER DRABS­MAND På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.44 IN­TET SKET I 30 ÅR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.10 KOM­MER AN PÅ ÅR­SAG På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.12

Ja, han er sta­dig far til bør­ne­ne

Nej, det er ik­ke godt for bør­ne­ne

4.688 stem­mer på bt. dk

MA­NU ER SENT PÅ DEN

Di­a­na Wind­strup- Johnsen

Det er lidt for sent, Ma­nu Sa­re­en kom­mer på ba­nen. Hvad så med den kon­kre­te sag, hvor en far har få­et for­æl­dre­myn­dig­he­den over bør­ne­ne eft er at ha­ve dræbt moren?

Ca­ro­li­ne Amira Ama­tul­lah

Det er fuld­stæn­dig mod­by­de­ligt at be­løn­ne en drabs­mand. Jeg hå­ber, at de børn kom­mer hjem til kvin­dens fa­mi­lie.

Gul­lann Pra­hl

For år til­ba­ge blev min ve­nin­des lil­le­sø­ster slå­et ihjel af sin mand. Hun sad med det mind­ste barn på fem år i si­ne ar­me. Bør­ne­ne på ni og 11 år løb til na­bo­en eft er hjælp. Fa­de­ren blev løsladt før tid pga. så­kaldt god op­før­sel og fi k for­æl­dre­myn­dig­he­den over bør­ne­ne. Pi­gen, som mo­de­ren hav­de i ar­me­ne, be­gik selv­mord som me­get ung. Min ve­nin­de er sta­dig trau­ma­ti­se­ret, og hi­sto­ri­er som den­ne brin­ger al­le fø­lel­ser­ne frem igen. Min hi­sto­rie er fra 1983. Er vi slet ik­ke nå­et vi­de­re i den slags sa­ger? Det er da for­fær­de­ligt i et op­lyst land!

Leif Sven­strup Kristensen

Det kom­mer an på år­sa­gen til dra­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.