Fo­toko­pi­er for­sin­ke

Kost­ba­re mi­nut­ter spildt un­der ter­r­or­an­gre­bet: Mang­len­de it- ud­styr tvang be­tjen­te til at kø­re for­bi po­li­ti­sta­tio­nen ef­ter fo­toko­pi­er af den ef­ter­søg­te at­ten­tat­mand Omar El- Hus­se­in

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

TER­ROR

Un­der den me­re end 13 ti­mer lan­ge menneskejagt ef­ter ter­r­orat­ten­ta­ter­ne i Kø­ben­havn spild­te be­tjen­te tid på at hen­te ud­prin­te­de bil­le­der af den ef­ter­søg­te ter­r­o­rist, for­di pa­trul­je­vog­ne­ne mang­ler det for­nød­ne it- ud­styr til at mod­ta­ge bil­le­der af ef­ter­ly­ste.

Li­ge så high­tech dansk po­li­ti frem­stod i DRs net­op af­slut­te­de dramaserie ’ Mord uden græn­ser’, li­ge så it- fat­tigt er man­ge af vir­ke­lig­he­dens dan­ske pa­trul­je­vog­ne. Så­dan ly­der kri­tik­ken fra po­li­tiets eg­ne ræk­ker i dag. Der mang­ler no­get så sim­pelt som fast­mon­te­re­de com­pu­ter­skær­me i bi­ler­ne, så ef­ter­forsk­nings­le­de­re fra cen­tralt hold kan ud­sen­de bil­le­der af ef­ter­søg­te og ef­ter­ly­ste.

» Det er helt hul i ho­ve­d­et, at man først skal ko­pi­e­re bil­le­der af ef­ter­ly­ste og så ud­le­ve­re dem til vog­ne­ne fra cen­tralt hold, når man har en ter­r­o­rist lø­ben­de rundt i ga­der­ne. Det gæl­der om at få et sig­na­le­ment ud til bi­ler­ne her og nu, for hvert et mi­nut tæl­ler, og for bor­ger­nes sik­ker­hed bør vi pri­o­ri­te­re den form for it langt hø­je­re, end vi har gjort i dag, « si­ger for­mand for Kø­ben­havns Po­li­ti­for­e­ning Mi­cha­el Berg­mann Møller.

Hans kol­le­ga Tom St­ef­fen­sen, der er til­lids­mand i Nord­s­jæl­lands Po­li­ti, be­kræf­ter, at ud­de­lin­gen af fo­toko­pi­er er » nor­mal pro­ce­du­re « i po­li­ti­et.

’ Fo­re­kom­mer old­n­or­disk’

» I 2015 fo­re­kom­mer det old­n­or­disk, at bi­ler­ne ik­ke har it- ud­styr, som gør, at man kan ud­sen­de et knivskar­pt bil­le­de med det sam­me. Vi har na­tur­lig­vis vo­res mo­bil­te­le­fo­ner, men for at kun­ne gen­ken­de et men­ne­ske kræ­ver det bil­le­der i en or­dent­lig op­løs­ning på en or­dent­lig skærm.

» Man brænd­te fin­gre­ne ge­val­digt på ’ Polsag’, så man tø­ver for­ment­lig med at ka­ste pen­ge ud ad vin­du­et til no­get ugen­nem­prø­vet. Det er ik­ke, for­di det ik­ke kan la­de sig gø­re med skær­me i bi­ler­ne, det hand­ler ba­re om kro­ner og øre, « si­ger til­lids­mand Tom St­ef­fen­sen fra Nord­s­jæl­lands Po­li­ti.

Ven­ter på ter­r­or­rap­port

BT vil­le ger­ne ha­ve bragt kri­tik­ken vi­de­re til po­li­ti­in­spek­tør Mo­gens Laurid­sen, der er chef for det ope­ra­ti­ve be­red­skab i Kø­ben­havns Po­li­ti, men kom­mu­ni­ka­tions­chef Mads Jensen si­ger, at le­del­sen ik­ke sva­rer på spørgs­mål, før ter­r­or­rap­por­ten er klar.

ONS­DAG 29. APRIL 2015

Det før­ste over­våg­nings­bil­le­de af den 22- åri­ge at­ten­tat­mand Omar ElHus­se­in blev ta­get på Bor­ger­væn­get på Øster­bro i Kø­ben­havn, hvor han skif­te­de sin flugt­bil ud med en taxa. Si­den kom det­te bil­le­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.