’’

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Berg­mann Møller, for­mand for Kø­ben­havns Po­li­ti­for­e­ning

Det er helt hul i ho­ve­d­et, at man først skal ko­pi­e­re bil­le­der af ef­ter­ly­ste og så ud­le­ve­re dem til vog­ne­ne fra cen­tralt hold, når man har en ter­r­o­rist lø­ben­de rundt i ga­der­ne

Der­for brug­te be­tjen­te kost­ba­re mi­nut­ter på at kø­re for­bi po­li­ti­sta­tio­nen den 14. og 15. fe­bru­ar for at hen­te ud­prin­te­de bil­le­der af den 22- åri­ge Omar El- Hus­se­in, som nå­e­de at dræ­be to og såre seks un­der si­ne ter­r­or­hand­lin­ger i Kø­ben­havn.

Det for­tæl­ler fle­re kil­der i Kø­ben­havns Po­li­ti til BT, som af hen­syn til de­res frem­ti­di­ge ar­bej­de ik­ke øn­sker at læg­ge navn til kri­tik­ken.

Hvert et mi­nut tæl­ler

Men Kø­ben­havns Po­li­ti­for­e­ning, der er fag­for­e­ning for me­re end 2.400 an­sat­te i Kø­ben­havns Po­li­ti, er be­kendt med, hvor­dan be­tjen­te un­der ter­r­or­an­gre­bet måt­te re­kvi­re­re fo­toko­pi­er af den ef­ter­ly­se Omar El- Hus­se­in.

Vi har brug for fast­mon­te­re­de skær­me, som ik­ke rut­sjer rundt un­der ud­ryk­ning. Vi kø­rer for­søgs­ord­nin­ger med ar­bejds­skær­me nog­le ste­der og iPads an­dre, men det er ik­ke en del af stan­dar­dud­sty­ret, « si­ger Tom St­ef­fen­sen, der er for­mand for Nord­s­jæl­lands Po­li­ti­for­e­ning.

Det nu­væ­ren­de tek­no­lo­gi­ske sy­stem i po­li­ti­et, Bif­rost, skul­le el­lers væ­re gea­ret til at kob­le op på fo­to­re­gi­stret, så bil­le­der af ef­ter­ly­ste kan rund­sen­des, men hardwa­ren - sel­ve skær­me­ne - er ik­ke stan­dar­dud­styr i bi­ler­ne i dag. Og når der tø­ves med de stor­sti­le­de it- sats­nin­ger i dag, så skyl­des det ik­ke mindst det ud­skæld­te og nu skrin­lag­te it- sy­stem ’ Polsag’, som end­te med at ko­ste en halv mil­li­ard.

AN­GRE­BE­NE

14. fe­bru­ar kl. 15.33:

Po­li­ti­et får det før­ste alarmopkald om skud mod Kr­udt­tøn­den på Ser­rids­levvej på Øster­bro i Kø­ben­havn. Den 55- årig film­mand Finn Nør­gaard bli­ver dræbt. To an­sat­te på Kr­udt­tøn­den har for­talt til Po­li­ti­ken, at be­tjen­te­ne sad med ryg­gen til vin­du­et, da der blev åb­net ild. De to be­tjen­te fra Kø­ben­havns Po­li­ti var nyud­dan­ne­de og bar ik­ke skud­sik­re ve­ste, da Omar El- Hus­se­in plud­se­lig af­fy­re­de sit au­to­mat­vå­ben. Til ste­de var og­så ef­ter­ret­nings­folk fra PET og sven­ske Säpo.

15. fe­bru­ar kl. 01.00:

37- åri­ge Dan Uzan bli­ver dræbt ved den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de. To be­tjen­te, der ek­stra­or­di­nært var ud­sta­tio­ne­ret pga. det for­hø­je­de alarm­be­red­skab, bli­ver sår­et i hen­holds­vis arm og ben. En po­li­ti­as­si­stent af­fy­re­de ét skud mod Omar El- Hus­se­in, mens den an­den ik­ke skød.

15. fe­bru­ar kl. 04.50:

22- åri­ge Omar El- Hus­se­in bli­ver skudt og dræbt af po­li­ti­et på Sva­ne­vej i Kø­ben­havns nord­ve­st­kvar­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.