Her var der og­så it- pro­ble­mer

BT - - NYHEDER -

Ka­ri­na Svens­gaard

Det er ik­ke før­ste gang, at it- mang­ler be­skyl­des for at ha­ve for­sin­ket jag­ten på den 22- åri­ge ter­r­o­rist. Da El- Hus­se­in slog til ved kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den på Øster­bro 14. fe­bru­ar, hvor han skød og dræb­te en 55- årig fil­min­struk­tør og sår­e­de tre be­tjen­te, skif­te­de han sin flugt­bil ud med en taxa på Bor­ger­væn­get på Øster­bro.

Her fan­ge­de et over­våg­nings­ka­me­ra det før­ste bil­le­de, som fi­re ti­mer se­ne­re blev sendt ud til pres­sen, men først ef­ter at po­li­ti­et hav­de væ­ret ude at le­de ef­ter over­våg­nings­ka­me­ra­er, for­di der i dag ik­ke ek­si­ste­rer et cen­tralt re­gi­ster over, hvor lan­dets 500.000 over­våg­nings­ka­me­ra­er er pla­ce­ret.

Egen un­der­sø­gel­se

Først der­ef­ter kun­ne bil­le­der­ne så ud­le­ve­res i fy­si­ske ko­pi­er til de be­tjen­te, som nat­ten til den 15. feb. spej- de­de ef­ter den sort­klæd­te ter­r­o­rist i de kø­ben­havn­ske ga­der, ind­til Po­li­tiets Ak­tions­styr­ke næ­ste mor­gen skød og dræb­te ham i en kug­le­regn i Kø­ben­havns nord­ve­st­kvar­ter.

In­den læn­ge lan­der Rigs­po­li­tiets egen un­der­sø­gel­se af po­li­tiets hånd­te­ring af ter­r­or­sa­gen, den så­kald­te ter­r­or­rap­port, hvor fle­re af svag­he­der­ne i dansk po­li­ti for­ven­tes at bli­ve ud­pens­let. Og it- om­rå­det er blot et sted, hvor det hal­ter, me­ner de kil­der i Kø­ben­havns Po­li­ti, som BT har talt med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.