For få sky­de­ti­mer

BT - - NYHEDER -

I dag er be­tjen­te på sky­de­ba­nen to gan­ge om året, og glip­per det pga. or­lov, fe­rie el­ler an­dre op­ga­ver, så bli­ver man ik­ke nød­ven­dig­vis ge­nind­kaldt. Fle­re be­tjen­te, som øn­sker at for­bli­ve ano­ny­me, for­tæl­ler til BT, at sær­ligt sky­de­træ­ning med MP5- ma­skin­pi­sto­ler er ’ nær­mest ik­ke ek­si­ste­ren­de’. En af de be­tjen­te, som blev sår­et un­der an­gre­bet mod sy­na­go­gen i Krystal­ga­de, hav­de net­op ik­ke få­et den år­li­ge MP5- sky­de­træ­ning, vi­ste en ak­tind­sigt, som TV2 si­den fik.

Stan­dar­dud­sty­ret i en al­min­de­lig pa­trul­je­bil er ik­ke ru­stet til at mø­de en at­ten­tat­mand som Omar El- Hus­se­in. På sel­ve at­ten­tat­da­gen mang­le­de skud­sik­re ve­ste, og man ef­ter­ly­ser nu per­son­li­ge ve­ste til al­le be­tjen­te. Som en del af stan­dard­pak­ken næv­nes hjel­me, som kan kla­re pro­jek­ti­ler, samt sær­li­ge sky­de­hand­sker, som er fore­de på yder­si­den og tyn­de på in­der­si­den, så man ik­ke mi­ster følsom­he­den i aftræk­ker­fin­ge­ren. pga. kul­de. Ind­til ter­r­or­hand­lin­ger­ne i Kø­ben­havn var der ik­ke første­hjælp­skas­ser i al­min­de­li­ge pa­trul­je­bi­ler. Si­den er der kom­met Falck­kas­ser til, men ind­hol­det i dis­se er ik­ke gea­ret til at ta­ck­le ek­sem­pel­vis skud­sår, og man sav­ner pro­fes­sio­nelt ud­styr i bi­ler­ne, som fle­re af spe­ci­a­len­he­der­ne kø­rer rundt med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.