To dø­de af li­ste­ria

To dan­ske­re er dø­de ef­ter nye li­ste­ri­a­til­fæl­de i april, op­ly­ser Fø­de­va­re­sty­rel­sen

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FAR­LI­GE BAK­TE­RI­ER

To per­so­ner har mi­stet li­vet i april ef­ter fund af bak­te­ri­en li­ste­ria, og yder­li­ge­re tre per­so­ner er ble­vet smit­tet.

Det op­ly­ser Fø­de­va­re­sty­rel­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Al­le fem pa­tien­ter er ble­vet un­der­søgt og har få­et ta­get fin­ger­af­tryk med dna på Sta­tens Se­rum In­sti­tut ( SSI), og det står klart, at to af per­so­ner­ne er smit­tet med den li­ste­ri­a­ty­pe, der i 2013 og 2014 re­sul­te­re­de i et stort ud­brud for­år­sa­get af kød­på­læg.

To an­dre er smit­tet med en li­ste­ri­a­ty­pe, som tid­li­ge­re har for­år­sa­get min­dre li­ste­ri­aud- brud, mens den tred­je per­son er smit­tet med en end­nu ukendt ty­pe af bak­te­ri­en.

Det er end­nu uvist, hvad smit­tekil­der­ne er til de fem til­fæl­de af li­ste­ria, men hos SSI be­teg­ner over­læ­ge Kå­re Møl­bak si­tu­a­tio­nen som ud­sæd­van­lig, for­di til­fæl­de­ne al­le er kon­sta­te­ret in­den for en uge.

Le­der ef­ter smit­tekil­den

» Nor­malt ser vi et til­fæl­de af li­ste­ria om ugen. Men det er og­så usæd­van­ligt, at vi så hur­tigt er klar over, hvad det er for en ty­pe li­ste­ria. Det er et ud­tryk for, at vo­res over­våg­ning af li­ste­ria er ble­vet bed­re, « si­ger han i pres­se­med­del­el­sen.

Fø­de­va­re­sty­rel­sen er nu i gang med at ta­ge prø­ver fra fø­de­va­rer og fø­de­va­re­virk­som­he­der i hå­bet om at lo­ka­li­se­re smit­tekil­den og er op­ti­mi­sti­ske om­kring ar­bej­det.

» Det, at vi ken­der ik­ke blot ty­pen af li­ste­ria, men he­le li­ste­ri­a­bak­te­ri­ens dna al­le­re­de to uger ef­ter, at pa­tien­ter­ne blev sy­ge, gør ar­bej­det med at le­de ef­ter smit­tekil­den me­re må­l­ret­tet. Chan­cen for at fin­de smit­tekil­den, og må­ske så tid­ligt at man kan fore­byg­ge et stør­re li­ste­ri­aud­brud, er bed­re end tid­li­ge­re, « si­ger sek­tions­le­der An­net­te Per­ge fra Fø­de­va­re­sty­rel­sen.

Over en læn­ge­re år­ræk­ke blev om­kring 40 men­ne­sker sy­ge år­ligt af li­ste­ria i Dan­mark. Men si­den 2006 har an­tal­let af sy­ge lig­get på mel­lem 50 og 60 med det hø­je­ste an­tal i 2009, hvor 100 blev sy­ge.

Ud over de to dø­de er tre per­so­ner ble­vet smit­tet med li­ste­ria. To af per­so­ner­ne er ble­vet sy­ge af den li­ste­ri­a­ty­pe, der i 2013 og 2014 re­sul­te­re­de i et stort ud­brud for­år­sa­get af kød­på­læg.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.