Bal­ti­mo­re lig­ner en krigszo­ne

Ga­de­kam­pe og uro­lig­he­der hær­ger den ame­ri­kan­ske stor­by

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk Fo­to: AFP/ EPA

BY I KA­OS

Bal­ti­mo­re bræn­der. Stor­by­en på den ame­ri­kan­ske øst­kyst er li­ge nu i und­ta­gel­ses­til­stand eft er, at by­en er ramt af de vær­ste uro­lig­he­der si­den 1968.

De­mon­stran­ter har plyn­dret bu­tik­ker. Sat bi­ler og hu­se i brand, og mindst 15 po­li­ti­folk er sår­e­de – af dem seks al­vor­ligt.

For godt og vel to uger si­den dø­de den 25- åri­ge sor­te mand Fred­die Gray i Bal­ti- mo­re kort eft er, at han blev an­holdt af po­li­ti­et. Si­den har be­folk­nin­gen holdt vej­ret, og for to da­ge si­den kom så re­ak­tio­nen: Nat­ten til tirs­dag blev by­en hær­get af de stør­ste uro­lig­he­der si­den 1968 eft er dra­bet på den sor­te bor­ger­ret­tig­heds­for­kæm­per Martin Lut­her King Jr.

Mas­se­vis af de­mon­stran­ter gik på ga­den for at pro­teste­re over po­li­tiets hård­hæn­de­de be­hand­ling af Gray. De gik så vold­somt for sig, at ga­der­ne da­gen eft er lig­ne­de en krigszo­ne.

Det fi k gu­ver­nø­ren i Maryland til at er­klæ­re sta­ten i und­ta­gel­ses­til­stand, og borg­meste­ren har ind­ført et nat- ligt ud­gangs­for­bud.

» Man­ge men­ne­sker har brugt ge­ne­ra­tio­ner på at op­byg­ge den­ne by, og nu bli­ver den øde­lagt af bøl­ler på en me­get me­nings­løs må­de, « si­ger Step­ha­nie Rawlings­Bla­ke, der er borg­me­ster i Bal­ti­mo­re i del­sta­ten Maryland, til CNN.

Hun un­der­stre­ge­de sam­ti­dig, at al­le mu­li­ge res­sour­cer er sat ind for at ’ få kon­trol over si­tu­a­tio­nen’. Så­le­des er der sat 1.500 sol­da­ter fra Na­tio­nal­gar­den ind mod de­mon­stran­ter­ne, og fl ere ame­ri­kan­ske me­di­er rap­por­te­rer, at op mod yder­li­ge­re 5.000 sol­da­ter vil bli­ve sat ind.

De­mon­stran­ter­ne har pro- teste­ret over den sor­te mands død i den se­ne­ste uge, men nat­ten til i går lo­kal tid ud­brød det to­ta­le ka­os.

Én i ræk­ken

Pro­tester­ne brød ud for­ri­ge man­dag, eft er at den 25- åri­ge Fred­die Gray dø­de om søn­da­gen, da po­li­ti­et hav­de und­ladt at gi­ve ham ret­ti­dig læ­ge­hjælp i for­bin­del­se med en ska­de på rygsøj­len, som han på­drog sig, da han blev an­holdt. En af Fred­die Grays fa­mi­lies ad­vo­ka­ter har for­talt, at hans rygsøj­le næ­sten var skilt fra hans nak­ke, og at han hav­de tre bræk­ke­de ryg­hvirv­ler.

Fred­die Gray er den se­ne­ste i ræk­ken af sor­te mænd, der er dø­de som føl­ge af at ha­ve væ­ret ud­sat for en hård­hæn­det be­hand­ling af po­li­ti­et. Døds­fal­de­ne har for­år­sa­get et ra­ma­skrig i USA, for­di man­ge op­fat­ter hæn­del­ser­ne som en hård­hæn­det og ube­ret­ti­get magt­an­ven­del­se mod sor­te ame­ri­ka­ne­re.

Marylands gu­ver­nør har er­klæ­ret Bal­ti­mo­re i und­ta­gel­ses­til­stand, ef­ter ra­ce­kam­pe er brudt ud. Til ven­stre ses en ef­ter­ladt po­li­ti­bil, der har set bed­re da­ge.

En af fle­re ef­ter­lad­te po­li­ti­bi­ler, som de­mon­stran­ter har sat ild til. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.