’ Lyst­fu­sker’ snød i fi­ske­kon­kur­ren­ce

BT - - NYHEDER - Ole Christensen olch@ stif­ten. dk Fo­to: Iris

SNY­DE­RI

Fo­re­går der sy­ste­ma­tisk snyd ved de sto­re lyst­fi­ske­kon­kur­ren­cer i Dan­mark? Det er der no­get, der ty­der på.

Se­ne­st for­søg­te en sny­der at få fin­gre i nog­le af præ­mi­er­ne til i alt 120.000 kr., da grej­bik­sen i Tri­ge holdt de­res år­li­ge fi­ske­kon­kur­ren­ce ’ Fjord til fjord’ 24.- 26. april.

Ron­nie Knap­pe, ejer af Grej­bik­sen og ar­ran­gør af fi­ske­kon­kur­ren­cen, for­tæl­ler, at en af del­ta­ger­ne mød­te op kort ef­ter kon­kur­ren­cens be­gyn­del­se med to me­get sto­re havør­re­der.

Sø­for­kla­rin­ger

De to kon­trol­lan­ter fat­te­de imid­ler­tid hur­tigt mi­stan­ke om, at fiskene ik­ke var fan­get un­der kon­kur­ren­cen. De så ud til at ha­ve væ­ret på land i ad­skil­li­ge ti­mer. Da kon­trol­lan­ter­ne bo­re­de lidt i sa­gen, tog ’ lyst­fi­ske­ren’ fiskene og vil­le gå.

Så let slap han dog ik­ke. Han blev til­ba­ge­holdt og bedt om en for­kla­ring.

» Han for­kla­re­de, at han var ble­vet sat af af nog­le kammerater, men de skif­te­de nav­ne un­der for­kla­rin­gen, « for­tæl­ler Ron­nie Knap­pe.

Ef­ter en del sø­for­kla­rin­ger spurg­te man­den, der hav­de ind­ve­jet de sto­re fisk, om han måt­te lå­ne et toilet.

» Ef­ter toilet­be­sø­get valg­te han at stik­ke af i fuldt løb ned ad lan­ga­ger­vej, hvor han sprang ind i en ven­ten­de bil og for­svandt. «

Si­den har Grej­bik­sen la­vet lidt research. Det vi­ser sig, at den på­gæl­den­de ’ lyst­fu­sker’ for to uger si­den fik en top 10- pla­ce­ring – med til­hø­ren­de præ­mie – i en lig­nen­de stor kon­kur­ren­ce på Fyn.

Po­li­ti­et er på sa­gen, der har op­ta­get den som bed­ra­gri.

En ’ lyst­fi­sker’ for­søg­te at fu­ske sig til sej­ren ved en fi­ske­kon­kur­ren­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.