Man­ge fle­re dan­ske­re i kan­ti­ne­kø­en

BT - - NYHEDER - Beskæf­ti­gel­sen sti­ger i Dan­mark. Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Nils Meilvang

JOB

Fle­re dan­ske­re har få­et løn ind på kon­to­en i år.

Si­den maj 2013 er beskæf­ti­gel­sen blandt løn­mod­ta­ge­re ste­get med 53.400 per­so­ner, og an­tal­let af dan­ske­re i ar­bej­de var i fe­bru­ar 2015 så­le­des på sit hø­je­ste si­den 2009, vi­ser nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik.

Helt præ­cist kun­ne godt 2,5 mil­li­o­ner dan­ske­re glæ­de sig over at ha­ve et job i fe­bru­ar. Øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard ( R) be­teg­ner ud­vik­lin­gen som ’ et skridt i den rig­ti­ge ret­ning’.

» Jeg vil ger­ne si­ge til­lyk­ke til hver ene­ste dan­sker, der si­den maj 2013 har ud­skif­tet le­dig­heds­kø­en med kan­ti­ne­kø­en, for­di beskæf­ti­gel­sen for løn­mod­ta­ge­re er ste­get med over 53.000 per­so­ner. Mit mål er, at tre mil­li­o­ner dan­ske­re kom­mer i ar­bej­de, og med de nye tal ta­ger vi end­nu et skridt i den ret­ning, « si­ger mi­ni­ste­ren i en skrift­lig kom­men­tar.

Det er iføl­ge tal­le­ne fra Dan­marks Sta­ti­stik den pri­va­te sek­tor og of­fent­li­ge virk­som­he­der, der kan ta­ge æren for at ha­ve an­sat fle­re, mens der blev 500 fær­re løn­mod­ta­ge­re in­den for ka­te­go­ri­en of­fent­lig for­valt­ning og ser­vi­ce i ja­nu­ar og fe­bru­ar i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.