Ta­g­ar­bej­de var år­sag til Ex­pe­ri­men­ta­ri­um- brand

BT - - NYHEDER - Renova­tion var skyld i bran­den. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

BRANDÅR­SAG

Det var ar­bej­det med at læg­ge nyt tag på Ex­pe­ri­men­ta­ri­um- byg­nin­gen i Hel­lerup, som var år­sag til den vold­som­me brand, der brød ud på ste­det man­dag ef­ter­mid­dag. Det op­ly­ser Nord­s­jæl­lands Po­li­ti.

» Vi an­ser brandår­sa­gen for at væ­re ar­bej­det med at læg­ge nyt tag på byg­nin­gen. Bran­den er op­stå­et i for­bin­del­se med, at man har brændt tag­pap på ta­get, « for­tæl­ler pres- se­ko­or­di­na­tor Hen­rik Suhr fra Nord­s­jæl­lands Po­li­ti til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau. Po­li­ti­et ser ik­ke grund til at un­der­sø­ge bran­den nær­me­re. » Vi er kom­met så langt i sa­gen gen­nem vo­res af­hø­rin­ger, at vi ik­ke me­ner, der er grund til at ef­ter­for­ske yder­li­ge­re og la­ve tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser på ste­det. Vi har så man­ge vid­ne­af­hø­rin­ger, der godt­gør, at vi med sik­ker­hed kan si­ge, at ta­g­ar­bej­det var år­sag til bran­den, « si­ger Hen­rik Suhr.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.