’’

BT - - NYHEDER -

Lov­giv­nin­gen i dag sen­der et for­kert sig­nal. Hen­sy­net til bar­net må og skal al­tid væ­re om­drej­nings­punk­tet i de her tragi­ske og vold­som­me sa­ger, hvor den ene for­æl­der slår den an­den ihjel. Der­for øn­sker jeg at æn­dre lov­giv­nin­gen, så vi ale­ne har fo­kus på bar­net og af­skaf­fer den ef­ter­le­ven­de for­æl­ders for­trin­s­stil­ling til at få for­æl­dre­myn­dig­he­den

Ma­nu Sa­re­en ( R), so­ci­al­mi­ni­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.