Tab­te hash for 250.000 kr.

Den 34- åri­ge Jo­nat­han Holst Nielsen på­drog sig en ’ narko­gæld’, kort før han blev lik­vi­de­ret

BT - - NYHEDER -

DRAB

Bir­ger A. Andersen

baa@ bt. dk Et mi­stet hash- par­ti til en ga­de­vær­di af mindst 250.000 kr. kan væ­re en ( stor) del af for­kla­rin­gen på, at den 34- åri­ge Jo­nat­han Holst Nielsen blev bag­bun­det på hæn­der og fød­der, skudt og ef­ter dra­bet for­søgt skjult i en mer­gel­grav på Sydsjæl­land. Det op­ly­ser tv2. dk, der har ind­hen­tet to dom­me for den nu dræb­te mand fra hhv. Ret­ten i Næst­ved og Østre Lands­ret.

I det kri­mi­nel­le mil­jø er det en grun­dre­gel, at man kom­mer til at skyl­de for den hash el­ler an­den narko, som po­li­ti­et be­slag­læg­ger hos én. Det sam­me gæl­der, hvis narko­en ’ for­svin­der’ på an­den vis.

Der­for ty­der op­lys­nin­ger­ne fra dom­me­ne fra Næst­ved og lands­ret­ten på, at den nu dræb­te kort før sin død kan ha­ve på­dra­get sig en stør­re - og mu­lig­vis skæb­nesvan­ger - hash- gæld.

Iføl­ge tv2. dk blev Jo­nat­han Holst Nielsen ved Ret­ten i Næst­ved 11. sep­tem­ber 2014 idømt fem må­ne­ders fængsel i en til­stå­el­ses­sag. Straf­fen blev ud­løst, for­di po­li­ti­et hav­de stop­pet ham i en le­jet bil med 4,7 ki­lo hash i Di­a­na­lund ved et bo­til­bud for løslad­te fan­ger.

På ga­de­plan vil­le et par­ti hash af den stør­rel­se ha­ve en vær­di på mindst 250.000 kr., og iføl­ge den 34- åri­ges egen for­kla­ring hav­de han købt has­hen to da­ge før på Chri­sti­a­nia. I ret­ten vil­le han ik­ke rø­be nav­net på den per­son, som han hav­de af­talt has­h­for­ret­nin­gen sam­men med.

For­svandt spor­løst

Dom­men på de fem må­ne­ders fængsel blev an­ket til Østre Lands­ret, men kort ef­ter for­svandt Jo­nat­han Holst Nielsen spor­løst, ind­til hans bag­bund­ne lig tirs­dag i sid­ste uge duk­ke­de op i en syd- sjæl­land­sk mer­gel­grav, hvor to dren­ge på fi­ske­tur gjor­de det uhyg­ge­li­ge fund. Til li­get var, iføl­ge bt. dks op­lys­nin­ger, bun­det vægt­klod­ser for at for­sø­ge at hol­de det un­der vand.

Til trods for den 34- åri­ge hash- kø­bers for­svin­den blev an­kesa­gen al­li­ge­vel gen­nem­ført i lands­ret­ten, hvor dom­mer­ne iføl­ge tv2. dk be­slut­te­de at stad­fæ­ste by­ret­tens dom fra Næst­ved på fem må­ne­ders fængsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.