Mang­ler svar fra syv dan­ske­re i Ne­pal

BT - - NYHEDER - Ni­els Brandt Pe­ter­sen og Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

JORD­S­KÆLV

Fryg­ten for, at dan­ske­re er kom­met til ska­de el­ler har mi­stet li­vet i det kraf­ti­ge jord­s­kælv i Ne­pal lør­dag, bli­ver sta­dig min­dre.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce op­ly­ste i går af­tes, at man nu mang­ler at få liv­s­tegn fra syv dan­ske­re, der for­modes at op­hol­de sig i lan­det.

Li­sten er der­med på et døgn skrum­pet ind fra om­kring 40 til nu syv.

Cen­ter­chef Ole Eg­berg Mik­kel­sen fra Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce sag­de tid­li­ge­re i går, at den mang­len­de kon­takt til dan­sker­ne ik­ke nød­ven­dig­vis er alar­me­ren­de.

» Der er man­ge ste­der i Ne­pal, der er svært til­gæn­ge­li­ge, og der er jo man­ge, der ta­ger til lan­det for at trek­ke og op­hol­de sig i bjer­ge­ne. Og der kan man alt­så godt li­ge bru­ge nog­le da­ge på at van­dre ned til den nær­me­ste lands­by for at få mo­bil­dæk­ning, « sag­de Ole Eg­berg Mik­kel­sen.

Tjek­ker van­dre­ru­ter

Me­d­ar­bej­de­re fra Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et ta­ger i øje­blik­ket rundt på ho­spi­ta­ler i den hårdt ram­te ho­ved­stad, Katmandu, for at un­der­sø­ge, om der skul­le væ­re dan­ske­re ind­lagt, li­ge­som man for­sø­ger at kom­me i kon­takt med ind­kvar­te­rings­ste­der nær po­pu­læ­re van­dre­ru­ter i bjer­ge­ne.

Jord­s­kæl­vet i Ne­pal, der blev må­lt til 7,9 på Ri­ch­ter­ska­la­en, ef­ter­lod sto­re de­le af lan­det to­talt øde­lagt. Dødstal­let ef­ter jord­s­kæl­vet er tirs­dag ste­get til over 5.000 per­so­ner, mens 7.000 per­so­ner er ble­vet kvæ­stet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.