Jes Dorph i sorg o

Sorg og glæ­de ram­te den po­pu­læ­re tv­mand Jes Dorph med få da­ges mel­lem­rum

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

DØDS­FALD

Midt i glæ­den over at væ­re vendt til­ba­ge til TV2 i nyt job som stu­di­e­vært på ’ Go’ af­ten Dan­mark’, er en af lan­dets mest po­pu­læ­re tvvær­ter ramt af per­son­lig sorg.

Lør­dag dø­de Jes Dorph- Pe­ter­sens mor, Bir­git Det­lef Dorp­hPe­ter­sen, 88 år gam­mel.

» Jeg har ik­ke lyst til at si­ge ret me­get. Det hå­ber jeg, I vil respek­te­re, « si­ger den 56- åri­ge jour­na­list og tv- vært ty­de­ligt be­rørt, da BT tal­te med ham i går af­tes.

» Min mor var 88 år og dø­de helt stil­le i lør­dags, « si­ger Jes Dorph- Pe­ter­sen, der for­tæl­ler, at hans mor, Bir­git Det­lef Dorph- Pe­ter­sen gik bort me­get plud­se­ligt:

» Min mor dø­de ef­ter me­get kort tids syg­dom. Hun blev ind­lagt fre­dag af­ten og dø­de al­le­re­de da­gen ef­ter. «

» Det er ve­mo­digt for mig. Og trist og me­get sør­ge­ligt at mi­ste sin mor. Men jeg tror, at hun er glad dér, hvor hun er nu. Og hun kom me­get, me­get fred­fyldt ud af li­vet, « si­ger Jes Dorph- Pe­ter­sen til BT.

Føl­te sig snydt af til­væ­rel­sen

Den nor­malt me­get udad­vend­te tv- mand vil godt hol­de det for sig selv, hvor me­get hans mor be­tød for hans liv.

Men i sin me­get per­son­li­ge bi­o­gra­fi, ’ Dorph – hi­sto­ri­er fra den an­den si­de’, for­tæl­ler Jes Dorph- Pe­ter­sen, at det var ham, der blev bo­en­de hjem­me hos mo­de­ren, mens hans sto­re­bror flyt­te­de med fa­de­ren, da fa­de­ren pak­ke­de si­ne kuf­fer­ter og for­lod hjem­met i Bli­da­hl­park i Hel­lerup ved Kø­ben­havn.

» Min mor var ble­vet for­ladt af min far, det var ual­min­de- ligt hårdt for hen­de sam­ti­dig med, at hun al­tid har haft en ten­dens til at fø­le sig lidt snydt af til­væ­rel­sen. Det gjor­de, at hun i pe­ri­o­der ik­ke hav­de ret me­get over­skud til mig, « sag­de Jes Dorph- Pe­ter­sen til Ber­ling­s­ke i for­bin­del­se med bog­ud­gi­vel­sen i 2013.

Tv- vær­tens fa­der var den le­gen­da­ri­ske che­fre­dak­tør for Hjem­met Kaj Dorph- Pe­ter­sen, der dø­de i 2005. Han var en stærk fa­der­skik­kel­se, der hav­de stor ind­fly­del­se på tv­man­dens liv.

Fik sagt far­vel

I den­ne uge føl­ger Jes Dorp­hPe­ter­sen så sin mor på hen­des sid­ste rej­se:

» Bi­sæt­tel­sen vil væ­re pri­vat. Det vil kun væ­re den nær­me­ste fa­mi­lie. Og så må­ske nog­le af hen­des gam­le kol­le­ger fra sko­len. Min mor var sko­le­læ­rer. «

Han har ik­ke lyst til at sæt­te ord på de mod­sa­t­ret­te­de fø­lel­ser, der har ramt den af­hold­te tv- vært med få da­ges mel­lem­rum.

Lør­dag dø­de hans mor, og tirs­dag for­tal­te han om glæ­den ved at ven­de til­ba­ge til TV2, der har væ­ret hans an­det hjem i me­re end 20 år, og som har be­ty­det alt for hans ar­bejds­liv og kar­ri­e­re.

Det må v ære med me­get blan­de­de fø­lel­ser, at glæ­den over dit nye job på TV2 fal­der sam­men med din mors død?

» Det er og­så pri­vat. Og de fø­lel­ser, jeg har i den for­bin­del­se, vil jeg godt ha­ve for mig selv. «

Fik du sagt or­dent­ligt far­vel til din mor?

» Ja, det gjor­de jeg. Jeg var der, da hun dø­de. Hvad der el­lers ske­te, vil jeg og­så ger­ne hol­de pri­vat. Men alt var ro­ligt og fre­de­ligt, « si­ger Jes Dorph og hol­der en lil­le pau­se:

» Jeg el­ske­de min mor, og det var ve­mo­digt at si­ge far­vel til hen­de. Og jeg kom­mer selv­føl­ge­lig til at sav­ne hen­de. «

ONS­DAG 29. APRIL 2015

» Det er ve­mo­digt, trist og me­get sør­ge­ligt at mi­ste sin mor, men jeg er over­be­vist om, at min mor er glad, der hvor hun er nu, « si­ger Jes Dorph- Pe­ter­sen til BT. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.