Mr. News ven­der hjem

Tv- vær­ten Jes Dorph- Pe­ter­sen er til­ba­ge i TV2- fol­den som ny vært på ’ Go’ af­ten Dan­mark’ og sto­re events

BT - - NYHEDER - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk

RE­TUR

Midt i den pri­va­te sorg over sin mors død kan Jes Dorph- Pe­ter­sen, 56, trods alt glæ­de sig over en ny drej­ning i den pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re. Den fol­kekæ­re tv- vært drib­ler nu til­ba­ge til TV2 ef­ter sit si­despring som Cham­pions Le­ague- vært på TV3.

Fra au­gust skal han skif­tes med Mi­chel­le Bel­lai­che til at sid­de i vært­s­sto­len på ’ Go’ af­ten Dan­mark’, og og­så stå til rå­dig­hed som vært ved sto­re events som f. eks. roy­a­le be­gi­ven­he­der.

Her vil dansk tv’s ube­tin­get mest er­far­ne roy­a­le event­vært uden tvivl skul­le ind­gå i TV2s op­rust­ning i kon­kur­ren­cen med Dan­marks Ra­dio.

Skal stå til rå­dig­hed

Af­ta­len med TV2 faldt på plads for nog­le uger si­den.

» Jeg har vidst si­den de­cem­ber, at jeg skul­le stop­pe på TV3, så vi har snak­ket sam­men et par må­ne­der. Jeg skal ik­ke kun la­ve ’ Go’ af­ten Dan­mark’, men og­så stå til rå­dig­hed for events og sto­re be­gi­ven­he­der, « for­tæl­ler Jes Dorph- Pe­ter­sen.

Han be­trag­ter ik­ke sin til­ba­ge­ven­den til TV2 som et til­ba­ge­skridt.

» Jeg skal la­ve no­get nyt i min gam­le bu­tik, så det kan ik­ke væ­re me­get bed­re. ’ Go’ af­ten’ er vist det ene­ste pro- gram, jeg IK­KE har la­vet. I dag er jeg let­tet over, at der sta­dig er plads til så­dan en gam­mel vært på 56 år og det, jeg kan og ved. Jeg har haft tre emi­nen­te år på TV3, og det har væ­ret en øjenåb­ner at væ­re sam­men med Pre­ben Elkjær og co. In­gen tvivl om at jeg kom­mer til at sav­ne TV3, « si­ger Jes Dorph- Pe­ter­sen, der slut­ter sit vært­sjob på TV3 af med Cham­pions Le­agu­e­fi­na­len 6. ju­ni.

Han har al­drig væ­ret i tvivl om, hvor han hø­rer hjem­me:

» Jeg har det med TV2 som med min fod­bold­klub: Jeg vil helst til­ba­ge. Jeg har mas­ser af fø­lel­ser for TV2. Det er ik­ke kun et stu­die og en kan­ti­ne. Det er mit fag­li­ge dna og har for­met mit liv, « si­ger Jes Dorph- Pe­ter­sen, der var ’ Mr. News’ på TV2 i 19 år.

» Jeg har det med TV2 som min fod­bold­klub: Jeg vil helst til­ba­ge. Jeg har mas­ser af fø­lel­ser for TV2. Det er ik­ke kun et stu­die og en kan­ti­ne. Det er mit fag­li­ge dna og har for­met mit liv, « si­ger Jes Dorph- Pe­ter­sen om sit jobs­kif­te. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.