Far an­greb dom­mer

En ung­doms­fod­bold­kamp mel­lem to Oden­se­klub­ber end­te ka­ta­stro­falt i we­e­ken­den

BT - - NYHEDER - Fod­bold­dom­mer Jim Frand­sen. Pri­vat­fo­to Mi­ke Kalt­oft Jensen

FOD­BOLD­VOLD En ung­doms­fod­bold­kamp mel­lem Oden­se- klub­ber­ne OB og OKS end­te ka­ta­stro­falt i we­e­ken­den. En far så rødt og over­faldt dom­me­ren, da en ken­del­se gik imod hans egen søn. Nu er episo­den meldt til po­li­ti­et. Episo­den ske­te i be­gyn­del­sen af an­den halv­leg af lør­da­gens U13- kamp mel­lem de to lo­ka­le klub­ber fra Fyn.

» En spil­ler fra OKS sag­de ‘ hold din kæft’ til min søn, der sag­de det sam­me til­ba­ge. Dom­me­ren an­gri­ber så min søn og spør­ger ham, hvor­for han ta­ler så grimt, « for­tæl­ler fa­de­ren.

» Jeg bry­der ind og si­ger så til dom­me­ren, at han skal smi­de beg­ge to ud. Men han rå­ber kun ef­ter min søn, « si­ger han.

Der­ef­ter tra­ske­de den ar­ri­ge far ind på ba­nen og gik til an­greb på dom­me­ren. Episo­den blev op­fan­get på en mo­bil­te­le­fon fra mod­sat­te si­de.

’ For­try­der in­tet’

» Jeg er ik­ke ked af det. Jeg for­try­der det ik­ke, for jeg skal pas­se på mit barn. Hvad vil­le du ha­ve gjort, hvis en dom­mer råb­te ad dit barn?, « spør­ger han re­to­risk.

Kam­pens dom­mer, Jim Frand­sen, har nu meldt over­fal­det til po­li­ti­et og var tirs­dag hos po­li­ti­et for at af­gi­ve for­kla­ring. Det be­kræf­ter Fyns Po­li­ti.

Jim Frand­sen for­tæl­ler, at han i for­lø­bet op til hæn­del­sen så, hvor­dan søn­nen til fa­de­ren over­fu­se­de en mod­stan­der med skældsord.

Ube­ha­ge­li­ge min­der

» Jeg vil gi­ve ham det gu­le kort, der gi­ver 10 mi­nut­ters af­køling på si­de­linj­en. Men da jeg ta­ger det gu­le kort frem, si­ger det ba­re ‘ bum’ bag­fra, og jeg bli­ver ta­get rundt om hal­sen. «

Episo­den brag­te for­fær­de­li­ge min­der frem hos Jim Frand­sen. For år til­ba­ge var han nem­lig tæt på at mi­ste li­vet, da han blev over­fal­det bag­fra og fik skå­ret ho­ved­pulsår­en over.

» Jeg går i en form for pa­nik, da det sker, for han kun­ne jo ha­ve haft en kniv på sig. Li­ge da jeg mær­ker, at han ta­ger mig om hal­sen, hop­per jeg og dan­ser. Jeg tæn­ker ba­re ‘ væk, væk!’. Men sam­ti­dig knyt­ter jeg hån­den og gør klar til at for­sva­re mig. Hel­dig­vis be­va­rer jeg fat­nin­gen og kom­mer væk i en fart, « si­ger Jim Frand­sen, der net­op var vendt til­ba­ge til grønsvæ­ren ef­ter en ope­ra­tion.

DBU Fyn har mod­ta­get vi­deo­ma­te­ri­a­let og kan på bag­grund af det ud­de­le en straf til spil­le­ren el­ler klub­ben. For­man­den for dan­ske fod­bold­dom­me­re, Per But­tens­chøn, af­vi­ser, at vold mod fod­bold­dom­me­re er en sti­gen­de ten­dens, hver­ken i ung­doms­ræk­ker­ne el­ler hos se­ni­o­rer, men er­ken­der at pro­ble­met er til ste­de.

» Det er al­vor­ligt, når det her sker. Sam­men med DBU gør vi me­get ud af at sæt­te fo­kus på pro­ble­met i klub­ber­ne. Den vej rundt gør klub­ber­ne for­æl­dre op­mærk­som­me på pro­ble­met, « si­ger han.

pett@ bt. dk

U13- kam­pen mel­lem OB og OKS blev i we­e­ken­den spo­le­ret af en vol­de­lig far. Scre­en­dump

mi­ke bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.