DROP RØD T KØD - FU

Er­stat rø­de bøff er med den ret­te me­nu og sænk din ri­si­ko for bl. a. kræft

BT - - NYHEDER - Dort­he Brø­ker Kristensen bt@ bt. dk

LEV SUNDT

Ad­skil­li­ge stu­di­er vi­ser en sam­men­hæng mel­lem syg­doms­ri­si­ko og det at spi­se kød fra fi rbe­ne­de dyr. Se­ne­st har et ame­ri­kansk stu­die vist, at der er mar­kant la­ve­re ri­si­ko for at ud­vik­le tarm­kræft , hvis du le­ver som ve­ge­tar.

Lars Ove Drag­sted, der er pro­fes­sor på In­sti­tut for Idræt og Er­næ­ring på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, vur­de­rer, at der kan væ­re man­ge år­sa­ger til, at det for­hol­der sig så­dan.

» Man skal pas­se på ik­ke at over­for­tol­ke dis­se re­sul­ta­ter. Det er rig­tigt, at folk, der væl­ger at le­ve som ve­ge­ta­rer, har la­ve­re sy­ge­lig­hed, når det gæl­der livs­stils­syg­dom­me, men det er ty­pisk og­så dem, der le­ver sun­dest på an­dre om­rå­der - er op­mærk­som­me på at mo­tio­ne­re og så vi­de­re - og det er svært at si­ge med sik­ker­hed, hvor me­get der skyl­des ko­sten, og hvor me­get der skyl­des sund­he­den i øv­rigt, « si­ger Lars Ove Drag­sted. dan­ter, som har vist sig at sæn­ke blod­tryk, ned­sæt­te be­ska­di­gel­se af vo­res cel­ler, in­fl am­ma­tion, ko­leste­rol­tal­let m. m. – og der­med ri­si­ko­en for blandt an­det kræft , di­a­be­tes og hjer­te- kar- syg­dom. Ka­li­um hjæl­per med at sæn­ke blod­tryk­ket – og frugt og grønt er ri­ge på ka­li­um.

Der­u­d­over er ve­ge­ta­rer oft e slan­ke­re – over­vægt øger som be­kendt blod­tryk og ri­si­ko­en for livs­stils­syg­dom­me.

» Når du ude­luk­ker kød og spi­ser me­re frugt og grønt, får du fl ere fi - bre, og net­op fi bre bin­der de ska­de­li­ge og kræft frem­kal­den­de stoff er i tar­men, li­ge­som fi bre­ne om­dan­nes til stoff er, der har an­ti- kræft - egen­ska­ber. Fi­bre­ne, der kun fi ndes i plan­ter, sæn­ker og­så ko­leste­rol­tal­let og re­du­ce­rer der­med ri­si­ko­en for åre­for­kal­k­ning. Du re­du­ce­rer og­så ind­ta­get af mæt­tet fedt, ni­trit og kræft frem­kal­den­de ste­gemu­ta­ge­ner, « for­kla­rer hun.

Pas på kød fra fi rbe­ne­de dyr

Anja Ol­sen, der er se­ni­o­r­for­sker i Kræft ens Bekæm­pel­se, un­der­stre­ger, at selv om det nye ame­ri­kan­ske stu­die er la­vet blandt sy­ven­de dags ad­ven­ti­ster, der oft e le­ver et me­re aske­tisk liv og ek­sem­pel­vis ik­ke ry­ger og drik­ker, pe­ger en an­den stor bri­tisk be­folk­nings­un­der­sø­gel­se med 30.000 del­ta­ge­re i sam­me ret­ning. Og man be­hø­ver ik­ke at for­sa­ge alt kød for at få de sun­de eff ek­ter .

» Fisk og fj er­kræ ud­gør ik­ke no­gen sund­heds­ri­si­ko, det er kø­det fra de fi rbe­ne­de dyr, vi skal pas­se på med at få for me­get af. Sær­ligt slemt bli­ver det, når kø­det bli­ver for­ar­bej­det til ek­sem­pel­vis pøl­se og ba­con og på­læg, hvor der blandt an­det bli­ver til­sat salt, hvil­ket øger ri­si­ko­en for kræft , « si­ger hun.

» Frugt og grønt er ri­ge på an­tioxi­dan­ter som be­ta­ka­ro­ten og C- vi­ta­min, og øger du mæng­den af frugt og grønt med ba­re 200 gram dag­ligt, mind­sker du din ri­si­ko for ek­sem­pel­vis kræft , « for­kla­rer Pre­ben Vestergaard Han­sen, der er kan­di­dat i hu­man er­næ­ring og un­der­vi­ser på Pro­fes­sions­højsko­len Me­tro­pol.

Selv om de sund­heds­mæs­si­ge fordele er til at få øje på, er det iføl­ge Maria Fel­ding og Pre­ben Vestergaard Han­sen vig­tigt at gri­be det rig­tigt an, hvis du over­ve­jer at drop­pe kø­det og bli­ve ve­ge­tar.

» Der er en ri­si­ko for at kom­me til at spi­se for en­si­digt. Du kan ik­ke le­ve af gu­le­rød­der, og der er alt­så me­get få kal­o­ri­er i en agurk. Du kan få er­næ­rings­mæs­si­ge pro­ble­mer og kom­me til at mang­le ener­gi, hvis du ik­ke er . til­stræk­ke­ligt op­mærk­som på at spi­se det rig­ti­ge i ste­det, « si­ger Pre­ben Vestergaard Han­sen.

Fra tung til let mæt­hed

At en kost uden ’ rig­tigt’ kød ik­ke mæt­ter, er en myte. Den er for­ment­lig afl edt af, at ve­ge­tar­mad kan fø­les lidt let­te­re, og ik­ke gi­ver dig den sam­me ’ tun­ge’ mæt­hed, som man får fra kød. Let­hed og sult er ik­ke det sam­me, og det skal man nog­le gan­ge li­ge væn­ne sig til. At spi­se sig mæt i ost vil ik­ke li­ge­frem re­sul­te­re i al­le de nævn­te sund­heds­for­de­le. Gå eft er bøn­ner, lin­ser og fuld­kornspro­duk­ter, hvis du ger­ne vil ha­ve en lidt tun­ge­re mæt­heds­for­nem­mel­se. Lad krop­pen væn­ne sig til den nye for­nem­mel­se og nyd at fø­le dig lidt let­te­re eft er må­l­ti­der­ne.

ONS­DAG 29. APRIL 2015

Spis va­ri­e­ret

At spi­se lidt me­re fra sa­latskå­len er ik­ke nok til at sik­re til­stræk­ke­ligt med næ­rings­stoff er, og det er der­for vig­tigt, at du spi­ser så va­ri­e­ret som mu­ligt og ek­sem­pel­vis skru­er op for de grove grønt­sa­ger som rød­kål, hvid­kål, per­sil­lerod, sel­le­ri og an­dre rod­frug­ter, da dis­se har et hø­je­re fi ber- og næ­rings­ind­hold end ek­sem­pel­vis sa­lat og to­mat.

Vælg ju­i­ce, frugt el­ler grønt til

Drik et glas ju­i­ce, spis kiwi, ci­trus­frug­ter el­ler rød pe­ber til ho­ved­må­l­ti­der­ne, det for­bed­rer op­ta­gel­sen af jern.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.