’’

BT - - NYHEDER -

Du kan ik­ke le­ve af gu­le­rød­der

Pre­ben Vestergaard Han­sen,

kan­di­dat i hu­man er­næ­ring

Der er dog iføl­ge Lars Ove Drag­sted in­gen tvivl om, at en kost med me­get fuld­korn, frugt og grønt har en sund­heds­mæs­sig eff ekt.

» Og det gæl­der uan­set folks so­ci­a­le ni­veau i øv­rigt. Det vi­ser stu­di­er fra man­ge lan­de og blandt vidt for­skel­li­ge be­folk­nings­grup­per, der le­ver me­get for­skel­ligt. Frugt og grønt har en virk­ning blandt an­det i for­hold til hjer­te- kar- syg­dom­me og ri­si­ko­en for hjer­ne­blød­ning, men og­så på den kor­te­re ba­ne i for­hold til ko­leste­rol­tal og blod­tryk, « si­ger Lars Ove Drag­sted.

Er­stat med det rig­ti­ge

Iføl­ge Maria Fel­ding, der er kli­nisk diætist, cand. sci­ent. i kli­nisk er­næ­ring og ar­bej­der med sam­men­hæn­gen mel­lem er­næ­ring og sund­hed i sin prak­sis, kan en over­ve­jen­de ve­ge­ta­risk kost ned­sæt­te ri­si­ko­en for en lang ræk­ke syg­dom­me, hvis du vel at mær­ke er­stat­ter kø­det med plan­te­fø­de­va­rer med et højt ind­hold af sund­heds­frem­men­de stof­fer

Hun for­kla­rer, at ve­ge­ta­rers kost oft e er ri­ge­re på så­kald­te phyto­ke­mi­ka­li­er, kost­fi bre, og an­tioxi-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.