UGL OG FISK ER FINT

BT - - NYHEDER - Kil­de: Dansk Ve­ge­tar­for­e­ning

ONS­DAG 29. APRIL 2015

Elsk bøn­ner, lin­ser og to­fu

Bliv ven med kikær­ter, bøn­ner, lin­ser og to­fu, der har et højt pro­te­i­nind­hold. To­fu er en soy­abøn­neost og kan an­ven­des på et utal af må­der. Du kan for ek­sem­pel kry­dre og gril­le den. Skæ­re den ud, ma­ri­ne­re og ste­ge den og bru­ge den som ve­ge­ta­risk ba­con. Blan­de den med pe­sto og løg, el­ler ba­nan og cho­ko­la­de og la­ve dit eget smø­repå­læg. Spis hum­mus, der er en po­stej la­vet af kíkær­ter og kry­dret med blandt an­det hvid­løg. Fa­l­af­ler er og­så la­vet af mo­se­de kikær­ter og min­der lidt om fri­ka­del­ler. Lin­se­pu­re er et an­det godt bud på et læk­kert og næ­ren­de på­læg.

Eks­pe­ri­mentér

Se dig om­kring i su­per­mar­ke­det og eks­pe­ri­mentér med nye råva­rer som sort bøn­ne­pas­ta og kikær­te­mel.

Godt til gril­len

Skal du gril­le en som­mer­af­ten, kan du kø­be så­vel kyl­lin­gepøl­ser, ve­ge­ta­ri­ske pøl­ser som ve­ge­ta­ri­ske bøf­fer og grill- eg­ne­de kyl­lin­ge­file­ter i su­per­mar­ke­det. Og man kan alt­så og­så sag­tens gril­le fisk. Det hand­ler ba­re om nye va­ner.

Sup­plér med B12- vi­ta­mi­ner

B12 vi­ta­min får vi ty­pisk fra kød og fisk, og du skal der­for sup­ple­re din kost med B12 i pil­le­form, hvis du le­ver som ve­ge­tar el­ler ik­ke er glad for fisk. Men spi­ser du fisk – så skru lidt op for ind­ta­get, så du får nok B12.

Husk D- vi­ta­min

For at und­gå at kom­me til at mang­le D- vi­ta­min er det en god idé at sup­ple­re din kost med et til­skud i vin­ter­hal­vå­ret. El­lers er der og­så mas­ser af D- vi­ta­min i de fe­de fisk.

Spis nød­der og frø

Spis nød­der og frø, der er ri­ge på zink, go­de fedt­sy­rer og mi­ne­ra­ler, for ek­sem­pel hør­frø og se­sam­frø, græskar­ker­ner, has­sel­nød­der og cas­hew­nød­der.

En

va­ri­e­ret kost uden kød fra de fir­be­ne­de dyr sik­rer et lavt ind­hold af mæt­tet fedt, min­dre salt, fle­re plan­te­fi­bre, højt ind­hold af an­tioxi­dan­ter og god mæt­heds­fø­lel­se.

op­le­ver at de få et hø­je­re ener­gi­ni­veau, når de læg­ger ko­sten om.

Man­ge

Har

du pro­ble­mer med ma­ven el­ler for­dø­jel­sen, er der stor sand­syn­lig­hed for, at du får det bed­re, når du får fle­re fi­bre.

er mu­lig­hed for, at du oven i kø­bet ta­ber dig, hvis du tæn­ker over, hvad du er­stat­ter kø­det med. Det skal selv­føl­ge­lig ik­ke væ­re fed ost og lyst brød og an­dre fi­ber­fat­ti­ge fø­de­va­rer, men der­i­mod ved at skrue op for frugt, grønt og fuld­korn.

Der

Ve­ge­tar

Ve­ge­ta­ris­me de­fi­ne­res som den prak­sis at le­ve af plan­te­fø­de ( frugt og grønt, korn, bælg­frug­ter, nød­der og frø mv.) med el­ler uden sup­ple­ment af mæl­ke­pro­duk­ter og/ el­ler æg. Ve­ge­ta­rer spi­ser in­gen for­mer for kød, fjer­kræ, fisk, skal­dyr el­ler bi­pro­duk­ter fra slagt­ning af dyr.

Ve­ga­ner

Ve­ga­nis­me er ’ en må­de at le­ve på, som sø­ger at und­gå ( så vidt som mu­ligt og prak­tisa­belt) al­le for­mer for ud­nyt­tel­se af og gru­som­hed i mod dyr til fø­de, tøj og an­dre for­mål’. Den­ne de­fi­ni­tion stam­mer fra det bri­ti­ske Ve­gan So­cie­ty, som i sin tid skab­te be­teg­nel­sen ‘ ve­ga­ner’. Dvs. ve­ga­ne­re le­ver plan­te­ba­se­ret og sø­ger så vidt mu­ligt, ud­over kød, at und­gå ani­mal­ske pro­duk­ter som mælk, æg, ost, læ­der, pels, uld, hon­ning, pro­duk­ter te­stet på dyr mv.

Kil­der: Maria Fel­ding og Pre­ben Vestergaard Han­sen

Fo­to: Anders De­bel Han­sen og Git­te Kjær­bøl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.