Ue­ni­ge om EUs asyl­po­li­tik

De bre­de smil var fun­det frem un­der gårs­da­gens ty­ske stats­be­søg i Dan­mark. De to le­de­re var dog ik­ke eni­ge om alt

BT - - NYHEDER - Ka­ren Cle­ment og Na­ja Dan­da­nell Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

STATS­BE­SØG

EU har kun ta­get de før­ste spæ­de skridt mod at fin­de en løs­ning på flygt­nin­ge­strøm­men over Mid­del­ha­vet, der ram­mer de syd­li­ge ky­ster af vo­res kon­ti­nent. Det for­sik­re­de Tys­klands kans­ler, An­gela Mer­kel, da hun i går be­søg­te Dan­mark og stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S).

På et pres­se­mø­de på Ma­ri­en­borg tal­te de to stats­le­de­re om det var­me for­hold Dan­mark og Tys­kland imel­lem. Thor­ning ind­led­te end­da pres­se­mø­det med at si­ge, at de to kvin­de­li­ge front­fi­gu­rer var ’ of the sa­me mind’ – på bøl­ge­læng­de – når det kom­mer til de væ­sent­lig­ste po­li­ti­ske spørgs­mål.

Men når det kom­mer til hånd­te­rin­gen af de bå­d­flygt­nin­ge, der i tu­sind­tal kryd­ser EUs græn­ser, er de to ik­ke helt eni­ge.

På pres­se­mø­det un­der­stre­ge­de Mer­kel, at det er helt nød­ven­digt at fin­de en me­re ri­me­lig for­de­ling af de man­ge flygt­nin­ge, der kom­mer til Eu­ro­pa.

» Vi kan ik­ke ba­re si­ge, at vi er til­fred­se med at red­de de her men­ne­sker. Dem, der er en del af Dublin- sy­ste­met, er og­så nødt til at ta­le om en fair for­de­ling. Det skal dis­ku­te­res, og lan­de­nes øko­no­mi­ske styr­ke vil spil­le en rol­le. De lan­de, der får det hø­je­ste an­tal flygt­nin­ge, er nødt til at kun­ne sto­le på en fair for­de­ling af dem, « sag­de An­gela Mer­kel til det sto­re op­bud af dan­ske og in­ter­na­tio­na­le pres­se­folk.

Dublin- sy­ste­met be­ty­der, at asylan­sø­ge­re kan sen­des til­ba­ge til det land, hvor de først søg­te asyl – alt­så of­te i Sy­d­eu­ro­pa. Og ord­nin­gen le­ver mu­lig­vis et usik­kert liv i sin nu­væ­ren­de form, un­der­stre­ger kans­le­ren.

» Vi ( Tys­kland og Dan­mark, red.) har for­skel­li­ge sy­ste­mer og der­for for­skel­li­ge ud­gangs­punk­ter. Men vi har det sam­me an­svar og de sam­me vær­di­er. Når vi ser på Dubl­in­for­ord­nin­gen, og hvor man­ge men­ne­sker der kryd­ser Mid­del­ha­vet, som vi skal red­de, så duk­ker spørgs­må­let op om, hvor­dan vi for­de­ler flygt­nin­ge­ne. Og vi er nødt til at dis­ku­te­re det, « sag­de An­gela Mer­kel.

Pres­set pro­gram

På pres­se­mø­det var der ik­ke me­get rum til at stil­le spørgs­mål. Og da slet ik­ke op­føl­gen­de spørgs­mål – to styk til dansk pres­se, to styk til in­ter­na­tio­nal pres­se.

Så at hø­re Thor­ning, hvad hun me­ner om Mer­kels ud­mel­ding om et fæl­les asyl­sy­stem i EUs med­lem­slan­de og en fair for­de­ling, må ven­te.

Men in­den det ha­ste­ind­kald­te top­mø­de i Bruxelles i sid­ste uge sag­de stats­mi­ni­ste­ren føl­gen­de:

» Dan­mark er ude af den fæl­les asyl­po­li­tik, og vi kom­mer ik­ke til at bi­dra­ge til en an­der­le­des for­de­ling. I øv­rigt tror jeg ik­ke, at ap­pe­tit­ten er så vold­somt stor. Det be­ty- der, at nog­le lan­de skal ta­ge man­ge fle­re flygt­nin­ge, end de ta­ger i dag, men Dan­mark kom­mer ik­ke un­der no­gen om­stæn­dig­he­der til at bi­dra­ge til det, « lød det fra Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

For Mer­kel var sid­ste uges ha­ste­ind­kald­te EU- top­mø­de kun be­gyn­del­sen på at fin­de en løs­ning på pro­ble­met.

» Det er no­get, in­den­rigs­mi­ni­stre­ne er nødt til at dis­ku­te­re. Vi øn­sker, at folk bli­ver re­gi­stre­ret kor­rekt, og at asyl­pro­ce­du­rer­ne er de sam­me overalt i uni­o­nen. Dubl­in­for­ord­nin­gen er ik­ke læn­ge­re pas­sen­de, « si­ger kans­le­ren.

Det er dog ik­ke no­get, der vil på­vir­ke Dan­mark di­rek­te på grund af vo­res for­be­hold. Men det på­vir­ker Tys­kland. Un­der gårs­da­gens be­søg vil­le den diplo­ma­ti­ske kans­ler dog ik­ke for­nær­me sin vært ved at sva­re di­rek­te på, om Dan­mark og­så bur­de del­ta­ge i den fæl­les fair for­de­ling af flygt­nin­ge­ne.

Mer­kels dan­ske vi­sit i går var det før­ste stats­be­søg si­den 2006.

Tys­klands for­bund­skans­ler, An­gela Mer­kel, og Hel­le Thor­ning- Sch­midt nød det flot­te for­år­s­vejr og de flot­te om­gi­vel­ser ved Ma­ri­en­borg i går.

Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.