Kul­tur Årets Me­lo­di Gran

BTs Me­lo­di Grand Prix- eks­pert har gra­vet i bun­ken med skandaler og fun­det ko­pi­be­skyld­nin­ger, po­li­ti­ske tra­kas­se­ri­er og kor­rup­tions­ankla­ger

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk Ni­na Sub­lat­ti re­præ­sen­te­rer Ge­or­gi­en i Wi­en. Fo­to: EPA

EU­RO­VI­SION 2015

Om få uger går det løs med Det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix i Østrig. Hel­ler ik­ke i år har op­tak­ten væ­ret uden skandaler.

Sid­ste år le­ve­re­de Dan­mark, hvad der i åre­ne frem vil stå som ’ The Mo­t­her of Eu­ro­vi­sion Scan­dals’ - især når det gæl­der øko­no­mi.

Ko­pi- be­skyld­nin­ger

Til sam­men­lig­ning er årets felt med ESC- po­li­tiets sæd­van­li­ge ko­pi- be­skyld­nin­ger, po­li­ti­ske tra­kas­se­ri­er og kor­rup­tions­ankla­ger må­ske no­get blegt. Og dog.

Det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix 2015

fin­der sted mel­lem 19. og 23. maj. Det er den 60. ud­ga­ve af kon­kur­ren­cen. Det sker i Wi­en i Østrig, ef­ter Con­chi­ta Wurst vandt i 2014 med san­gen ’ Rise Li­ke a Pho­e­nix’.

Som det har væ­ret til­fæl­det

si­den 2008, vil kon­kuu­ren­cen be­stå af to se­mi­fi­na­ler og en fi­na­le, idet 10 san­ge fra hver se­mi­fi­na­le kva­li­fi­ce­rer sig til fi­na­len, mens vært­s­na­tio­nen Østrig, det de­bu­te­ren­de land Au­stra­li­en og de så­kald­te ’ Big fi­ve- lan­de’ Tys­kland, Frank­rig, Ita­li­en, Spa­ni­en og Stor­bri­tan­ni­en, er di­rek­te kva­li­fi­ce­ret. Bos­ni­en, Bul­ga­ri­en, Kro­a­tien, Lie­ch­tenste­in, Luxem­bourg, Slovaki­et, Tyr­ki­et og Ukrai­ne del­ta­ger ik­ke i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.