Po­li­tik

BT - - KULTUR -

UN­GARN:

Umid­del­bart ef­ter fi­na­len i det un­gar­ske grand­prix kri­ti­se­re­de den is­ra­el­ske am­bas­sa­dør i Bu­da­pe­st is­ce­ne­sæt­tel­sen af Bog­gies vin­der­me­lo­di, ’ Wars for No­t­hing’. På en vi­deo på en storskærm bag san­ge­r­in­den kun­ne man læ­se den­ne sæt­ning:

» 2014 - Ga­za - to tred­je­de­le af of­re­ne var ci­vi­le, her­un­der me­re end 500 børn « . Sæt­nin­gen hen­vi­ser til ’ Ope­ra­tion Pro­tecti­ve Ed­ge’ ud­ført af Is­ra­el i den Ha­mas- re­ge­re­de del af Ga­za- stri­ben. I alt dø­de 2.100 un­der ope­ra­tio­nen, her­un­der om­kring 100 is­ra­e­le­re.

Men in­den EBUs che­fer kun­ne nå at sta­ve til ho­ved­pi­ne, med­del­te Bog­gie på Fa­ce­book, at bag­grunds­vi­deo­en i Wi­en bli­ver en an­den, der al­le­re­de var valgt in­den den lo­ka­le un­garn­ske fi­na­le - men hun slut­ter sit ind­læg: ’ jeg vil­le el­ske at hå­be, at der fin­des kunst­ne­risk fri­hed i det 21. år­hund­re­de.’

Un­garn­ske Bog­lar­ka Cse­mer, a. k. a Bog­gie, fik den is­ra­el­ske am­bas­sa­dør på nak­ken.

Fo­to: Szilard Koszti­csak

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.