Nein dan­ke

BT - - KULTUR -

TYS­KLAND:

Vi be­gyn­der i Tys­kland med en va­ske­æg­te skan­da­le. Vin­de­ren af det ty­ske grand­prix skynd­te sig at flyg­te, da det gik op for ham, at han hav­de vun­det.

En be­væ­get uge slut­te­de højdra­ma­tisk for An­dreas Küm­mert, da han kort in­den sej­r­sø­je­blik­ket i det ty­ske grand­prix af­vi­ste bil­let­ten til fi­na­len syd for græn­sen. I ste­det fik nr. to , Ann Sop­hie, æren af at re­præ­sen­te­re Tys­kland. Was um Gott es will ske­te der?

» Tak for je­res støt­te Tys­kland, men li­ge nu er jeg ik­ke i en til­stand til at kun­ne gen­nem­fø­re det­te, og jeg vil gi­ve chan­cen til Ann Sop­hie. Jeg er ba­re en lil­le san­ger, og hun er det bed­re valg, « sag­de han på sce­nen til den be­tut­te­de vært Bar­ba­ra Schö­ne­ber­gers sto­re be­styr­tel­se. Da hun spurg­te Ann Sop­hie, om hun i ste­det vil­le ha­ve æren, skynd­te den­ne sig for­nuf­tigt nok at sva­re ja.

Det vi­ste sig ef­ter­føl­gen­de, at den el­lers po­pu­læ­re An­dreas Küm­mert har haft sto­re men­tale pro­ble­mer at slås med. Og det slog alt­så klik, da han stod på sce­nen.

Was??? En be­tut­tet tv- vær­tin­de har net­op mod­ta­get nyhe­den om, at vin­de­ren An­dreas Küm­mert al­li­ge­vel ik­ke vil vin­de. Fo­to: Pe­ter St­ef­fen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.