D Prix- skandaler Li­ge lov­lig lånt Støt­te fra ori­gi­na­len Den er stjå­let fra...

BT - - KULTUR - Cypri­o­ti­ske Jo­hn Ka­rayi­an­nis. Fo­to: EPA Aven­gers: Age of Ul­tron Far from the Madding... Måns Zel­mer­löw re­præ­sen­te­rer Sve­ri­ge. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

GE­OR­GI­EN:

I krig og kær­lig­hed gæl­der al­le kneb. Ef­ter man­ge grand­prix­fans’ me­ning har Ge­or­gi­ens bi­drag med den kri­ge­ri­ske ti­tel ’ War­ri­or’ ( sam­me ti­tel som Mal­tas bi­drag) lånt lov­lig me­get fra grun­di­de­en i Wood­kids ’ Iron’. Stil­mæs­sigt kun­ne vi­deo­en til ’ War­ri­or’ i øv­rigt godt væ­re be­gå­et af sam­me Wood­kid.

Wood­kid er kunst­ner­navn for det fran­ske mul­ti- ta­lent Yo­ann Le­mo­i­ne, der bl. a. har in­stru­e­ret vi­deo­er for Katy Per­ry, La­na Del Rey (’ Born to Die’) og Tay­l­or Swift.

CY­PERN:

3. Ri­han­na, Ka­nye & McC..

Four­fi ve­seconds

Jo­hn Ka­rayi­an­nis re­præ­sen­te­rer Cy­pern med me­lo­di­en ’ One thing I should ha­ve do­ne’. Én ting, Gi­an­nis, som han egent­lig hed­der, bur­de ha­ve vidst, er, at når man lå­ner fra an­dre grand­prix- me­lo­di­er, bli­ver der slå­et hårdt ned. Al­le­re­de in­den fi­na­len ad­va­re­de lo­ka­le fans om, at den ly­der som et plagi­at af det bel­gi­ske bi­drag fra 2010, Tom Di­ces ’ Me and My Gu­i­tar’.

Sto­re bog­sta­ver blev brugt i en so­ci­al me­dia- de­bat så hid­sig, så man sku­le tro, at nog­le dan­ske speltbørn var for­hin­dret i at se Maria Lucia syn­ge san­ge fra ’ Frost’. De­bat­ten blev dog punk­te­ret, da Tom Di­ce selv sag­de, at han hep­per på Cy­pern i Wi­en. ’ En god me­lo­di kan ik­ke spil­les for tit,’ som han si­ger.

SVE­RI­GE:

I lan­det, der er for pop, hvad Ægyp­ten er for py­ra­mi­der, lå­ner man ik­ke ustraf­fet fra an­dres pop­hit. Næp­pe hav­de Måns Zel­mer­löw sun­get den se­ne­re vin­der­sang i en del­fi­na­le, før pop­po­li­ti­et greb ind. ’ Hero­es’ er stjå­let fra David Gu­et­tas ’ Lovers on the Sun’, lød det.

Måns Zel­mer­löw har se­ne­re på ju­i­cy­play. com ’ for­sva­ret sig’ med, at me­lo­di­en tid­li­ge­re min­de­de end­nu me­re om ’ Lovers on the Sun’. Der­for blev den æn­dret in­den, han stil­le­de op til ’ Me­lo­di­festi­va­len’.

’ Det bur­de jeg ha­ve sagt fra be­gyn­del­sen,’ si­ger han brø­d­e­be­tyn­get. Trods de åben­ly­se lig­he­der re­præ­sen­te­rer den sta­dig Sve­ri­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.