Al be­gyn­del­se er ...

BT - - KULTUR -

AU­STRA­LI­EN:

Au­stra­li­en med­vir­ker for før­ste gang i Det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix. Hvor­dan det er lyk­ke­des EBU at de­fi­ne­re Au­stra­li­en som en del af Eu­ro­pa, må vi un­der­sø­ge en an­den gang. Au­stral­ske po­p­fans er li­ge så be­gej­stre­de som op­hid­se­de ved ud­sig­ten til at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen, der har et stort pu­bli­kum ’ down un­der’.

Val­get af san­ge­ren Guy Se­ba­sti­an har skabt fu­r­o­re, især hos au­stra­li­e­re, der tro­e­de, at Me­lo­di Grand Prix var en kon­kur­ren­ce på kva­li­tet. An­dre ken­de­re for­sø­ger at be­ro­li­ge med, at det er me­nin­gen, at man skal sid­de for­an skær­men og skæl­de ud og bli­ve ir­ri­te­ret. Som en Bran­dan Ma­cle­an skri­ver på Twit­ter: ’ In­gen me­ner, at Guy Se­ba­sti­an har ta­lent. Men så­dan er grand­prixet. Det er me­nin­gen, at det skal væ­re sjovt’.

Den tid­li­ge­re ’ Idol’- vin­der og ’ X Fa­ctor’- dom­mer Guy Se­ba­sti­an re­præ­sen­te­rer Au­stra­li­en i Det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.