Kor­rup­tion

BT - - KULTUR -

RU­MÆ­NI­EN:

Over­teg­ne­de er fle­re gan­ge ble­vet an­gre­bet for at væ­re for hård ved Ru­mæ­ni­en i grand­prix- sam­men­hæng. De er nu og­så ret hår­de ved sig selv. Som nu i år, hvor en græs­rod­s­be­væ­gel­se rej­ste sig, da Vol­taj vandt fi­na­len. Der blev talt om kor­rup­tion - og det var ba­re, når kri­ti­ker­ne var i godt hu­mør. Grup­pen for­søg­te for­gæ­ves at få ru­mænsk tv, TVR, til at om­gø­re sej­ren til for­del for san­ge­ren Lu­mi­ni­ta Ang­hel.

Ang­hels støt­ter har op­li­stet en lang ræk­ke an­kla­ge­punk­ter mod ar­ran­gø­rer­ne og spe- ci­elt man­den, der er chef for den ru­mæn­ske de­le­ga­tion i Wi­en, en vis Li­a­na Stan­ciu. Han er per­son­ligt ven med fle­re Vol­taj- med­lem­mer og mar­keds­før­te hef­tigt grup­pen in­den fi­na­len i sin egen­skab af dj på en ru­mænsk ra­dio­sta­tion. Des­u­den kri­ti­se­res det, at det er hem­me­ligt, hvem der er med­lem­mer af den ru­mæn­ske jury.

En ru­mænsk kvin­de har for­gæ­ves for­søgt at få tv- sta­tio­nen TVR til at dæk­ke tabt ar­bejds­fortje­ne­ste på grund af den arm, hun bræk­ke­de i sin vre­de over Vol­ta­js sejr.

Vol­taj vandt det ru­mæn­ske grand­prix. ’ Kor­rup­tion’, si­ger en grup­pe ru­mæ­ne­re. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.