BYG­GE­RI­ETS MAND

Mo­gens Nielsen har haft tag på byg­ge­ri­et gen­nem he­le kar­ri­e­ren. Når han i mor­gen fyl­der rundt, er det som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Saint- Go­bain Isover og for­mand for DI Byg

BT - - NAVNE -

60 ÅR I MOR­GEN

Den un­ge Mo­gens Nielsen, der som dreng løb rundt i Tøn­der, vil­le næp­pe ha­ve tro­et på, at han som 60- årig vil­le væ­re en af byg­ge­bran­chens helt sto­re pro­fi ler. Ik­ke de­sto min­dre blev det her, han byg­ge­de sin kar­ri­e­re og i dag be­sid­der en ræk­ke pro­mi­nen­te po­ster.

Mo­gens Nielsen blev stu­dent fra Tøn­der Stats­sko­le og ud­dan­ne­de sig i af­sæt­nings­ø­ko­no­mi, først i Søn­der­borg og si­den Kø­ben­havn. I 1979 blev han an­sat i Ro­ck­wool A/ S, hvor han på ni år ar­bej­de­de sig op til stil­lin­gen som ge­ne­ral export ma­na­ger.

På det tids­punkt vi­ste ka­len­de­ren 1988, og sam­me år skift ede Mo­gens Nielsen iso­le­ring ud med gips, da han til­t­rå­d­te Gy­proc A/ S. I 1993 blev han mar­keds­di­rek­tør, og al­le­re­de tre år se­ne­re kun­ne han byt­te før­ste del af tit­len ud med ’ ad­mi­ni­stre­ren­de’.

Ryster ik­ke på hån­den

Mens Gy­proc blev op­købt af Bri­tish Pla­ster­bo­ard, fi k Mo­gens Nielsen som re­gio­nal ma­nag­ing di­rector an­sva­ret for ak­ti­vi­te­ter i Nor­den, Bal­ti­kum og de­le af Rusland. I 2005 skif­te­de Gy­proc at­ter hæn­der til fran­ske Saint- Go­bain, hvor Mo­gens Nielsen sid­ste år over­tog job­bet som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for sel­ska­bet Isover, som er før­en­de i var­me- og ly­di­so­le­ren­de ma­te­ri­a­ler.

Sam­men med stil­lin­gen er fulgt et an­svar for ak­ti­vi­te­ter i me­re end 50 lan­de og for fl ere end 11.000 an­sat­te. Men Mo­gens Nielsen ryster ik­ke på hån­den af den grund. Gen­nem åre­ne har han sid­det i en lang ræk­ke besty­rel­ser som bå­de med­lem og for­mand. Mest pro­mi­nent må­ske DI, hvor han tid­li­ge­re har sid­det i ho­ved­be­sty­rel­sen.

Har fun­det sin pas­sion

Mo­gens Nielsen be­gynd­te hos Dansk Industri i Vestsjæl­land, og som for­mand for DI Byg­ge­ma­te­ri­a­ler var han en af driv­kræft er­ne bag skift et til DI Byg, der har til for­mål at sik­re et bredt sam­ar­bej­de på tværs af sek­to­ren.

Net­op sam­ar­bej­de er én af Mo­gens Ni­el­sens kæp­he­ste, li­ge­som han i DIs spe­ci­a­l­ud­valg for byg­gepo­li­tik er kendt for et stort fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed.

Til den dag i dag en­ga­ge­rer Mo­gens Nielsen sig i at ud­vik­le og le­ve­re let­te, om­kost­nings­eff ek­ti­ve og bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger med fo­kus på men­ne­skers vel­væ­re til byg­ge­bran­chens kun­der. Og må­ske er det net­op det, der al­li­ge­vel kan over­be­vi­se dren­gen fra Tøn­der om, at han på 36. år har fun­det sin pas­sion.

Mo­gens Nielsen er på 34. år gift med Git­te Nielsen. Sam­men har de søn­nen Anders.

ONS­DAG 29. APRIL 2015

Di­rek­tør for Saint- Go­bain Isover og for­mand for DI Byg, Mo­gens Nielsen

fyl­der i mor­gen 60 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.