AME­RI­KA­NE­RE EVAKU­E­RES FRA VIET­NAM

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 40 år si­den 1975: Trop­per fra Nord­viet­nam ind­ta­ger Syd­viet­nams ho­ved­stad. Fo­to: AFP

LØVEN 22.07 - 22.08 Uan­set hvad du gør el­ler må­ske ik­ke gør, så vil di­ne om­gi­vel­ser klan­dre dig for dår­lig op­før­sel. Spørgs­må­let er så, hvad du vil gø­re ved det. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Uan­set hvad du har i tan­ker­ne, så kan du reg­ne med al den hjælp fra stjer­ner­ne, som du måt­te ha­ve brug for, så hold dig en­de­lig ik­ke til­ba­ge. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 I dag kan du reg­ne med, at det som fors­køn­ner til­væ­rel­sen vil væ­re i fo­kus for dig. F. eks. na­tu­ren, mu­sik el­ler men­ne­ske­li­ge re­la­tio­ner. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Bå­de Må­nen, Ve­nus og Mars står og på­vir­ker dit tegn i dag. Det læg­ger op til sær­de­les spæn­den­de, ro­man­ti­ske ud­for­drin­ger, så gør dig klar! Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor det uden­dørs liv vil væ­re det, som be­ha­ger dig. Du vil mø­de et men­ne­ske, som gi­ver dig en su­per­god idé. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der lig­ger me­re uro i luft en, end du må­ske egent­lig bry­der dig om. For at bry­de den­ne uro, er du desvær­re nødt til at ta­ge en kon­fron­ta­tion. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor di­ne ven­ner vil væ­re dem, som gi­ver dig de stør­ste in­spira­tio­ner. Rej­ser og ud­land er og­så ak­tu­elt. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er no­get me­re uro og for­vir­ring om­kring dig, end du egent­lig bry­der dig om. Det vil gæl­de om at få sat nog­le græn­ser, så gør li­ge det! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

132). ( Svær 22). ( Mid­del 11). ( Nem

De sid­ste ame­ri­ka­ne­re evaku­e­res fra Viet­nams ho­ved­stad Sai­gon i 80 sto­re he­li­kop­te­re. Da­gen ef­ter har Nord­viet­nam ind­ta­get he­le by­en, og om­dø­ber den Ho Chi Minh- by­en. Sam­ti­dig ind­le­der det et kom­mu­ni­stisk sty­re i lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.