Det ser ik­ke godt ud, FCM

BT - - BAGSIDEN AF MEDALJEN - Izu nn a Uz oc hu kw u

OONNSSDDAAGG 2 299. A. PARPIRL I2L0 215015

BT HAR TALT

med syv ni­ge­ri­an­ske spil­le­re med en­ten nu­tid el­ler for­tid i FC Midtjyl­land. Fle­re af sam­ta­ler­ne er fo­re­gå­et an­sigt til an­sigt. An­dre over te­le­fo­nen.

BT ER I

be­sid­del­se af ak­ter, der do­ku­men­te­rer vis­se af de løn­for­hold, der er om­talt i ar­tik­ler­ne.

der har øn­sket det, har god­kendt det, de er ci­te­ret for.

AL­LE KIL­DER,

FC MIDTJYL­LAND HAR gjort man­ge ting godt og rig­tigt på vej­en mod DM- gul­det, men midt i suc­ces­hi­sto­ri­en gem­mer sig den me­re dunk­le for­tæl­ling om klub­bens afri­kan­ske spil­le­re, vi i dag fol­der ud her i avi­sen.

Det er for­tæl­lin­gen om etab­le­re­de afri­kan­ske spil­le­re, der får mar­kant dår­li­ge­re løn end de­res el­lers li­ge­vær­di­ge eu­ro­pæ­i­ske hold­kam­me­ra­ter, og om helt un­ge ta­len­ter, der bli­ver til­delt dan­ske agen­ter, hvis til­hørs­for­hold man med vis ri­me­lig­hed kan sæt­te spørgs­måls­tegn ved.

Si­den FC Midtjyl­land etab­le­re­de sam­ar­bej­det med FC Ebe­dei i 2004, har tra­fi kken mel­lem Her­ning og Ni­ge­ria med jæv­ne mel­lem­rum væ­ret gen­stand for kri­tik. I 2007 valg­te DBU at stop­pe ud­ste­del­sen af spil­le­til­la­del­ser til de ni­ge­ri­an­ske dren­ge, der end­nu ik­ke var fyldt 18 år, og i 2009 for­bød FI­FA FC Midtjyl­land at hen­te spil­le­re op fra Ni­ge­ria, in­den de hav­de nå­et net­op den al­der. FC Midtjyl­land æn­dre­de prak­sis, men er med suc­ces fort­sat sam­ar­bej­det, og hen­ter sta­dig dyg­ti­ge spil­le­re i det sto­re afri­kan­ske land med de man­ge ta­lent

ful­de spil­le­re. SOM VI I dag kan af­slø­re, er det ba­re ik­ke alt, der kø­rer, som det bør i den kom­men­de dan­ske mester­klub. I prak­sis er det FC Midtjyl­land, der væl­ger agen­ter til de un­ge ni­ge­ri­a­ne­re, der lan­der i Dan­mark og er helt uden for­ud­sæt­nin­ger for at age­re på det pro­fes­sio­nel­le mar­ked i et to­talt frem­med land, for­tæl­ler to af de spil­le­re, der har væ­ret igen­nem møl­len, og som eft er­føl­gen­de har følt, at de har stå­et uden agent – el­ler i bed­ste fald med en agent, hvis loy­a­li­tet var tvivl­s­omt pla­ce­ret. Det er ik­ke ba­re moralsk an­gri­be­ligt, men mu­lig­vis og­så et brud på reg­ler­ne.

Rilwan Has­san er en af de spil­le­re, der er slå­et igen­nem i Su­per­liga­en, og som sport­s­ligt har haft stor vær­di for FC Midtjyl­land. Han står i dag frem med en kri­tik af sin egen agent og FC Midtjyl­lands sam­ar­bej­de og si­ger li­ge ud, at han ik­ke me­ner, at ’ der bli­ver kæm­pet godt nok’ for ham og hans lands­mænd. Det er be­mær­kel­ses­vær­digt.

Rilwan Has­san, Syl­ve­ster Ig­bo­un og Izun­na tje­ner, hvad der i de­res hjem­land sva­rer til en for­mue, og man skal ik­ke ha­ve ondt at fod­bold­spil­le­re, der ’ kun’ tje­ner mel­lem 50.000 og 70.000 kro­ner om må­ne­den. Men når de­res eu­ro­pæ­i­ske hold­kam­me­ra­ter næ­sten uden und­ta­gel­se tje­ner to til tre gan­ge så me­get ( oft e kry­dret med enor­me sig­non fe­es), og en enig kreds af sport­s­che­fer og agen­ter over for BT vur­de­rer, at de lig­ger un­der halv­de­len af de­res mar­keds­vær­di, er det svært ik­ke at se det som en for­skel­s­be­hand­ling uden sport­s­lig for­ank­ring.

Claus Ste­in­le­in

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.