Agent 000 – med li­cens til at sny­de

FC Midtjyl­land be­stem­mer, hvil­ke agen­ter fl ere af de­res afri­kan­ske spil­le­re skal ha­ve. Men agen­ten ar­bej­der bag spil­ler­nes ryg sam­men med klub­ben for at hol­de spil­le­ren i skak, ly­der kri­tik­ken fra en nu­væ­ren­de og en tid­li­ge­re FCM- spil­ler

BT - - BAGSIDEN AF MEDALJEN - AGEN­TER Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk Sø­ren Hang­høj Kristensen Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ spor­ten. dk

srkr@ spor­ten. dk

En spil­lera­gent er sat i ver­den for at va­re­ta­ge en spil­lers in­ter­es­ser og sør­ge for til­freds­stil­len­de løn og vil­kår. Der­af nav­net. Men så­dan for­hol­der det sig ik­ke al­le ste­der.

Hos de sand­syn­lig­vis kom­men­de dan­ske me­stre fra FC Midtjyl­land er det så­le­des langt fra no­gen ga­ran­ti, at spil­ler­nes agen­ter ar­bej­der for spil­le­rens bed­ste. Det har fl ere af FC Midtjyl­lands ni­ge­ri­an­ske spil­le­re måt­tet san­de.

BT kan i dag af­slø­re, hvor­dan FC Midtjyl­land ud­sty­rer un­ge, afri­kan­ske spil­le­re med spil­lera­gen­ter, der udadtil tje­ner spil­le­rens in­ter­es­ser, men i ste­det vir­ker som klub­bens hånd­lan­ge­re.

Kul­det fra 2012

Som­me­ren 2012. FC Midtjyl­land hen­ter som så man­ge gan­ge før et kuld afri­kan­ske spil­le­re op fra sam­ar­bejds­klub­ben FC Ebe­dei i den ni­ge­ri­an­ske stor­by La­gos.

Fi­re mand lan­der på det eft er­hån­den så be­røm­te aka­de­mi i Ikast. Paul Onu­a­chu, Em­ma­nu­el Ade­bayo, Benjamin Ayu­ba og Mu­se­fi u As­hiru, der al­le er 18 år gam­le.

De fi re un­ge ni­ge­ri­a­ne­re drøm­mer al­le om at bry­de igen­nem i FC Midtjyl­land og her­fra ta­ge sprin­get til de stør­ste klub­ber i Eu­ro­pa. Nu er de kom­met til Dan­mark, og den før­ste – og må­ske stør­ste dør – til en gul­dran­det fod­bold­frem­tid er åb­net.

Men al­le­re­de da de afri­kan­ske te­e­na­ge­re er blot et en­kelt skridt in­den­for dø­ren, ven­ter før­ste mø­de med det, der og­så i Dan­mark kan væ­re en kold og ky­nisk fod­bold­ver­den.

Fik på­dut­tet agent

Mu­se­fi u As­hiru og Benjamin Ayu­ba, der i dag er ble­vet 20 år, står nu frem og for­tæl­ler, hvor­dan de blev ud­nyt­tet af FC Midtjyl­land og den dan­ske agent Mi­cha­el Bol­vig, da de un­der­skrev de­res før­ste kon­trakt med klub­ben.

Eft er nog­le må­ne­ders prø­ve­træ­ning skul­le de to ni­ge­ri­a­ne­re i slut­nin­gen af 2012 sæt­te en un­der­skrift på de­res før­ste pro­fes­sio­nel­le kon­trakt. Det gjor­de de hver for sig, men hi­sto­ri­en, de eft er­føl­gen­de op­le­ve­de, er den sam­me.

Da de mød­te op på kon­to­ret hos Claus Ste­in­le­in, blev de mødt af en an­den mand ud over FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør. Man­den blev præ­sen­te­ret som Mi­cha­el Bol­vig – spil­ler­nes nye agent.

» Da vi skul­le skri­ve un­der på, hvil­ken agent som skul­le re­præ­sen­te­re os, var det FC Midtjyl­land, som pe­ge­de ham ud for os, « for­tæl­ler Benjamin Ayu­ba, der i dag er vendt til­ba­ge til hjem­lan­det Ni­ge­ria.

’ Skriv un­der’

At en klub hjæl­per en spil­ler med at fi nde en agent er i sig selv hver­ken for­kert el­ler ulov­ligt. Det rej­ser dog spørgs­måls­tegn om agen­tens til­hørs­for­hold. Og de spørgs­mål var i de to un­ge ni­ge­ri­a­ne­res til­fæl­de bå­de man­ge og sto­re.

Agen­ten bur­de så­le­des hjæl­pe de to spil­le­re og for­hand­le så go­de kon­trak­ter som mu­ligt på plads på de­res veg­ne. Det er, hvad en agent eft er bo­gen skal gø­re for de op imod 10 pro­cent af en spil­lers løn, han som oft est snup­per til sig selv. Men vir­ke­lig­he­den så an­der- se­kon­fl ikt i form af en så­kaldt ’ dob­bel­tre­præ­sen­ta­tion’, og det er i strid med reg­ler­ne, « ly­der det fra juri­sten.

Og Mi­cha­el Bol­vig va­re­tog FC Midtjyl­lands in­ter­es­ser. Det er hver­ken Mu­se­fi u As­hiru el­ler Benjamin Ayu­ba i tvivl om.

» Jeg mød­te kun agen­ten én gang, og det var da jeg skrev kon­trak­ten un­der. Si­den så jeg ham ik­ke igen el­ler tal­te med ham over te­le­fo­nen. Jeg prø­ve­de at rin­ge til ham, skri­ve be­ske­der til ham, og jeg prø­ve­de end­da at kon­tak­te ham over Fa­ce­book. Men han sva­re­de ik­ke, « hu­sker Mu­se­fi u As­hiru, hvis op­le­vel­se de­les af Benjamin Ayu­ba.

» Klub­ben og agen­ten ar­bej­de­de sam­men, og min agent var fuld­stæn­dig li­geg­lad med, hvor­dan jeg hav­de det, « si­ger Ayu­ba.

For at und­gå ’ pro­ble­mer’

Og hvor­for var det så­dan? Iføl­ge Mu­se­fi u As­hiru er sa­gen klar.

» FC Midtjyl­land vid­ste, at hvis jeg fi k en an­den agent end klub­bens egen, vil­le de få pro­ble­mer. For en an­den agent vil­le ha­ve nog­le helt an­dre krav. Jeg fi k klub­bens agent, og han hav­de få­et at vi­de, hvad han skul­le si­ge til mig. En agent ude­fra vil­le ha­ve kæm­pet for mig, « si­ger den un­ge afri­ka­ner, der eft er pla­nen til som­mer ven­der til­ba­ge til FC Midtjyl­land, hvor han har kon­trakt frem til 2017.

I dag har Mu­se­fi u As­hiru op­sagt sam­ar­bej­det med Mi­cha­el Bol­vig, og han har i ste­det en uden­land­sk agent. Det sam­me har Benjamin Ayu­ba. De to øv­ri­ge spil­le­re fra FC Midtjyl­lands afri­kan­ske kuld an­no 2012 er i dag at fi nde i Sve­ri­ge og Vej­le. Den ene i øv­rigt med den tid­li­ge­re FCMsport­s­di­rek­tør, Jens Ør­gaard, som agent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.